Hvad er straffen for at efterlade en person i nød?

Jeg ville godt vide hvilken paragraf, der overtrædes, når man efterlader personer døende eller i nød, og hvad strafferammen er.

SVAR:

Der kan blive tale om overtrædelse af følgende to bestemmelser i straffeloven:

§ 250. Den, som hensætter en anden i hjælpeløs tilstand eller forlader en under hans varetægt stående person i sådan tilstand, straffes med fængsel, der, når handlingen har medført døden eller grov legemsbeskadigelse, under i øvrigt skærpende omstændigheder kan stige til 8 år

§ 253. Med bøde eller hæfte indtil 3 måneder straffes den, som, uagtet det var ham muligt uden særlig fare eller opofrelse for sig selv eller andre, undlader

1) efter evne at hjælpe nogen, der er i øjensynlig livsfare, eller

2) at træffe de foranstaltninger, som af omstændighederne kræves til redning af nogen tilsyneladende livløs, eller som er påbudt til omsorg for personer, der er ramt af skibbrud eller anden tilsvarende ulykke.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg