Kan jeg kræve mine skatteansættelser for 1995 og 1996 genoptaget?

Jeg fik i slutningen af sidste år en stor stak papirer fra skatteforvaltningen med forslag til ændring af skatteansættelse for 1995 og 1996. Der var en "klagefrist" på 17 dage. Jeg forstod ikke rigtigt konsekvensen og afventede derfor de nye årsopgørelser, der skulle komme.

Årsopgørelsen for 1995 kom i starten af dette år. Den har jeg klaget over, men nu siger kommunen, at sagen er forældet og at jeg skulle have klaget indenfor fristen angivet på brevet fra sidste år. Kan det være rigtigt, at sagen er forældet selvom jeg først fik årsopgørelsen i år ? - og er denne nye årsopgørelse i så fald ikke også forældet ?

SVAR:

Du er blevet stillet i en meget uheldig situation. Du har modtaget en såkaldt agterskrivelse fra skatteforvaltningen med en frist på 17 dage til at reagere. Efter skattestyrelseslovens § 3, stk. 4 har skatteforvaltningen ret til at undlade at meddele dig ændringen af ansættelserne for 1995 og 1996, da du ikke har reageret. Skatteforvaltningen har herefter fremsendt en årsopgørelse, som du har klaget over.

Det eneste man kan klage over ved årsopgørelsen er selve beregningen af skatten, det vil sige om de rigtige procenter er anvendt (og det er de altid, da beregningen sker maskinelt). Man kan ikke ved at påklage årsopgørelsen få en afgørelse af, om indkomsten er opgjort korrekt. Som jeg forstår dit spørgsmål, har skatteforvaltningen opfattet din klage over årsopgørelserne for 1995 og 1996 som en anmodning om genoptagelse af ansættelserne for 1995 og 1996. Nu afviser skatteforvaltningen så at genoptage sagen under henvisning til at sagen er forældet.

Skatteforvaltningen har delvist ret. Det følger af skattestyrelseslovens § 4, stk. 1, at skatteforvaltningen kan genoptage ansættelser, såfremt anmodningen fra skatteyderen fremkommer senest 3 år efter udløbet af det pågældende indkomstår. Det er i den forbindelse en betingelse, at der fremlægges nye oplysninger, som kan medføre en ændret ansættelse. En anmodning om genoptagelse for indkomståret 1995 skulle således være fremsat inden udgangen af 1998, og skatteforvaltningen kan med loven i hånden afvise at genoptage sagen for dette år. For 1996 indtræder forældelse først ved udgangen af 1999. Skatteforvaltningen har derfor ikke været berettiget til at afvise at genoptage ansættelsen for 1996.

Der findes en særlig regel i skattestyrelseslovens § 4, stk. 2 om, at der også kan ske genoptagelse selv om der er gået mere end 3 år. Dette betyder, at ansættelsen for 1995 kan genoptages efter denne regel. En genoptagelse efter denne regel forudsætter dog, at forholdene i særlig grad taler herfor. En anmodning om genoptagelse efter denne regel bevilges af den stedlige Told- og Skatteregion med rekurs til Told- og Skattestyrelsen. Nu skriver du, at skatteforvaltningen har afvist at behandle klagen. Skatteforvaltningen har sandsynligvis sendt dig en kendelse med dette standpunkt. Af kendelsen fremgår, at denne kan påklages inden 1 måned til Skatteankenævnet. Hvis du ikke overholder denne frist, kan Skatteankenævnet afvise at behandle klagen, og så er sagen sandsynligvis endelig tabt. 

Dit spørgsmål om forældelse af årsopgørelsen kan jeg besvare således, at denne ikke er forældet. Efter skattestyrelseslovens § 35 har skattemyndighederne frem til den 1. maj i det fjerde år efter udløbet af indkomståret til at fremsende agterskrivelse, og kendelsen skal være truffet inden 1. august. Forældelse for 1995 ville derfor først indtræde den 1. august 1999.

Som det er fremgået af mit svar vedrører din sag nu nogle komplicerede skatteprocessuelle regler. Disse regler skal overholdes, og overholdes de ikke, er myndighederne berettiget til at afvise din sag. Du bør derfor evt. overveje at få en advokat eller revisor til at se på din sag. Såfremt sagen verserer for Skatteankenævn eller højere instanser har du ret til en omkostningsdækning på 38% af de afholdte udgifter.

Dit spørgsmål om forældelse af årsopgørelsen kan jeg besvare således, at denne ikke er forældet. Efter skattestyrelseslovens § 35 har skattemyndighederne frem til den 1. maj i det fjerde år efter udløbet af indkomståret til at fremsende agterskrivelse, og kendelsen skal være truffet inden 1. august. Forældelse for 1995 ville derfor først indtræde den 1. august 1999.

Som det er fremgået af mit svar vedrører din sag nu nogle komplicerede skatteprocessuelle regler. Disse regler skal overholdes, og overholdes de ikke, er myndighederne berettiget til at afvise din sag. Du bør derfor evt. overveje at få en advokat eller revisor til at se på din sag. Såfremt sagen verserer for Skatteankenævn eller højere instanser har du ret til en omkostningsdækning på 38% af de afholdte udgifter.

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen