Gælder funktionærlovens opsigelsesvarsler for en vikar, der har været ansat i over 2 år?

Mit spørgsmål drejer sig om min kæreste, som har fået forlænget sit vikariat uafbrudt til en samlet periode på 2 år og 4 mdr.

1. Er det korrekt at en vikar efter 2 års vikariat automatisk har rettigheder efter funktionærloven ?

2. Er vikarens kontrakt med automatisk ansættelsesstop efter 2 år og 4 mdr. gyldig eller skal en opsigelse efter funktionærloven  foreligge. Dvs. skriftlig opsigelse med 3 mdr. varsel.

SVAR:

Dine spørgsmål kan jeg generelt svare på således, at der altid for en arbejdsgiver foreligger en betydelig risiko for at forlængelse af vikariater betyder, at domstolene ved en evt efterfølgende sag kommer frem til at ansættelsesforholdet er overgået til sædvanlig funktionæransættelse med sædvanlige opsigelsesvarsler. Der er ikke nogen fast grænse for, hvornår dette eventuelt sker, det kan således evt ske allerede efter 3 mdrs. ansættelse, hvis et 3 mdrs. vikariat forlænges.

Afgørende for om ansættelsesforholdet er overgået til et ansættelsesforhold med sædvanlige opsigelsesvilkår er om arbejdsgiveren har haft en saglig og rimelig grund til at forlænge den tidsbegrænsede ansættelse. Hvis situationen f. eks. er, at den medarbejder man afløser er på barselsorlov ikke som forventet kommer tilbage efter endt orlov, men i stedet i forlængelse af barselsorloven afholder forældreorlov og dette medfører, at den midlertidige ansættelse forlænges til efter forældreorlovens udløb, vil en forlængelse af den midlertidige ansættelse til forældreorlovens udløb formentlig være i orden. Bortset fra disse situationer vil domstolene oftest komme frem til at ansættelsesforholdet er overgået til ansættelse på almindelig opsigelsesvilkår.

Du skriver ikke nærmere om baggrunden for forlængelserne og hvor ofte dette er sket. Jeg kan derfor ikke i dit tilfælde oplyse om ansættelsesforholdet stadig er tidsbegrænset.

Med venlig hilsen

advokat Jan Aarup

RET&RÅD, Hillerød