Kan min bror blive tvangsindlagt?

Min interesse er at få nogle oplysninger angående min mors rettigheder til at få min bror tvangsindlagt på psykiatisk afdeling.

Min bror er 28 år og har i de sidste 12 år været i konfikt med loven, og har været ind og ud af fængsler, ryger dagligt hash, og heroin. Han har også forsøgt på at begå selvmord. I sidste uge lod han sig indlægge på psykiatisk afdeling, Han blev dog nogle dage senere set på gaden af en bekendt af familien.

SVAR

Reglerne om tvangsindlæggelse findes i en lov fra 1989 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien.

Ifølge § 5 i denne lov må tvangsindlæggelse kun finde sted, såfremt patienten er sindssyg eller befinder sig i en tilstand, der ganske må ligestilles hermed, og det vil være uforsvarligt ikke at frihedsberøve den pågældende med henblik på behandling, fordi:

  1. udsigten til helbredelse eller en betydelig og afgørende bedring af tilstanden ellers vil blive væsentlig forringet eller

  2. den pågældende frembyder en nærliggende og væsentlig fare for sig selv eller andre.

Ifølge lovens § 6 har de nærmeste pligt til at tilkalde en læge, hvis en person, der må antages at være sindssyg, ikke selv søger fornøden behandling. Både du og din mor falder ind under begrebet nærmeste. Hvis de nærmeste ikke tilkalder læge, påhviler det politiet at gøre dette. På grundlag af sin undersøgelse og de modtagne oplysninger skønner lægen, om indlæggelse på psykiatrisk afdeling er nødvendig. Modsætter patienten sig sådan indlæggelse, afgør lægen, om tvangsindlæggelse er påkrævet.

Ifølge lovens § 7 træffer politiet bestemmelse om tvangsindlæggelsens iværksættelse og yder bistand hertil. Tvangsindlæggelse må kun gennemføres på grundlag af en lægeerklæring, som hviler på lægens egen undersøgelse foretaget med henblik på indlæggelsen. Erklæringen må ikke være udstedt af en læge, der er ansat på det psykiatriske sygehus eller den psykiatriske afdeling, hvor tvangsindlæggelse skal finde sted. Erklæringen må endvidere ikke være udstedt af en læge, der er inhabil.

Ved tvangsindlæggelse efter § 5, nr. 2, skal lægens undersøgelse være foretaget inden for det seneste døgn og ved tvangsindlæggelse efter § 5, nr. 1, inden for de seneste 7 dage forud for indlæggelsen.

Den indlæggende læge skal så vidt muligt være til stede, indtil politiet forlader stedet sammen med den, der skal tvangsindlægges. Ved tvangsindlæggelse efter § 5, nr. 1, underretter politiet lægen om tidspunktet for gennemførelse af tvangsindlæggelsen.

Ifølge lovens § 9, stk. 2 træffer overlægen afgørelse om, hvorvidt betingelserne for indlæggelse er opfyldt.

Ifølge lovens § 34 skal sygehusmyndigheden efter anmodning fra patienten eller patientrådgiveren indbringe afgørelser vedrørende tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse for retten. Godkender retten, at patienten tvangstilbageholdes, kan spørgsmålet om udskrivning først på ny begæres prøvet, når der er forløbet 2 måneder efter rettens afgørelse.

Noget kunne tyde på, at den psyatriske afdeling ikke skønner, at betingelserne for tvangsindlæggelse er opfyldt. Jeg foreslår, at din mor retter henvendelse til psykiatrisk afdeling og taler med den læge, som kender din bror, for at høre, om lægen helt er klar over situationens alvor.

Det kan meget vel tænkes, at din bror langt fra har fortalt den fulde sandhed om sin tilstand over for den pågælde læge.

Det er mig bekendt meget almindeligt, at en sindssyg person ikke selv erkender sin sygdom.


Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg