Er min restskat på 50.000 kr. fra 1989 forældet?

Jeg er dansk og har boet i Schweitz siden 1989.

Da jeg i sin tid forlod Danmark var der så vidt jeg husker en restskat på ca. 50.000,- DKr.

Jeg har desangående aldrig hørt et ord og har heller ikke selv forsøgt at opklare, hvordan det forholder sig.

Hvordan står jeg med hensyn til den gamle skat, hvis jeg ville flytte tilbage til Danmark næste år?

SVAR:

Du oplyser ikke, hvilke skatter for hvilket indkomstår der er tale om. Min besvarelse af dit spørgsmål må derfor blive generel.

Det offentliges krav på skatter forældes efter 5 år. Når forældelse er indtrådt, kan det offentlige ikke længere kræve skatterne betalt. Forældelsesfristen regnes fra den 1.9, 1.10 og 1.11 i året efter indkomstårets udløb for hver en trediedels vedkommende og forældes ved udløbet af døgnene 1.9, 1.10 og 1.11 5 år senere. For eksempel forældes skatterne for indkomståret 1993 den 1.9.99, 1.10.99 og 1.11.99 med hver en trediedel. Det er uden betydning for forældelsen, om skatterne er pålignet eller ej. Såfremt skatterne for indkomståret 1993 er pålignet i 1996, vil forældelsen alligevel indtræde i 1999.

Der er 2 undtagelser til denne forældelsesregel. For det første suspendes forældelsesfristen, såfremt det offentlige (kreditor) har været i utilregnelig uvidenhed om skattekravet eller ikke har været vidende om skatteyderens (debitors) bopæl. Utilregnelig udvidenhed foreligger f.eks. hvis indkomsten ikke er selvangivet. Uvidenhed om skatteyderens adresse kan f.eks. skyldes ukendskab til bopæl i udlandet. Forældelsesfristen suspenderes derimod ikke selv om skattemyndighederne ikke har kunnet opkræve skatten f.eks. på grund af bopæl i udlandet. For det andet begynder der at løbe en ny forældelsesfrist på 5 år såfremt debitor erkender skattegælden eller såfremt skattemyndighederne foretager udlæg for skattekravet. En ny forældelsesregel begynder derimod ikke at løbe, fordi skattemyndighederne fremsender et giroindbetalingskort, da dette ikke er et særligt retsgrundlag efter forældelsesloven.

Såfremt dine skatter vedrører indkomståret 1993 eller tidligere, og skattemyndighederne har være vidende om skattekravet og skattemyndighederne har kendt din adresse i Schweiz, vil skatterne efter min opfattelse være forældede, og du kan derfor trygt flytte hjem til Danmark. Hvis du vil være helt sikker, vil jeg foreslå at du skriver til skattemyndigheden i den kommune, som har skattekravet og anmoder denne om at tilkendegive, hvorvidt myndigheden er enig i, at der er indtrådt forældelse. Du skal dog være varsom med i din skrivelse at anerkende skattekravet, da det jo udløser en ny forældelsesfrist.

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen