Hvad er straffen for urigtig vitterlighedspåtegning?

I disse PFA-tider melder følgende spørgsmål sig:

1. Hvilken lov-paragraf overtrædes, og hvad er straffen for at være vitterlighedsvidne uden at sikre sig ægte underskrift, dateringens rigtighed og udstederens myndighed?

2. Kræves det af et vitterlighedsvidne, at vidnet sikrer sig, at udstederens tegningsregler er overholdt, når udstederen er en juridisk person?

3. Hvorledes sikrer et vitterlighedsvidne sig, at udstederen er myndig?

4. Omfatter kravet om udstederens myndighed også, at udstederen har råderet over sit bo?

SVAR:

ad 1: En urigtig vitterlighedspåtegning vil kunne straffes efter straffelovens § 163, som lyder således.

§ 163. Den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver urigtig erklæring eller bevidner noget, som den pågældende ikke har viden om, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 4 måneder.

Der findes mig bekendt  kun en enkelt trykt afgørelse inden for de sidste 30 år.

UfR 1975.880 ØLD: Advokat fundet skyldig i overtrædelse af STRFL § 163 ved at have underskrevet til vitterlighed på 2 pantebreve, som var udstedt af fru N, der på underskriftstidspunktet var 17 år og 11 måneder gammel. Advokaten idømt 10 dagbøder á 100 kr.

ad 2: Nej, vitterlighedvidnet skriver jo kun under på, at udstederen er myndig, dateringen er rigtig og at underskriften er ægte.

ad 3: Vitterlighedsvidnet kan blot bede om at se dokumentation for alderen.

Det er derimod vanskeligt at få dokumentation for, at en person ikke er under værgemål.

ad 4: Nej

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg