Hvad sker der, hvis jeg som førtidspensionist foretager indskud på kapitalpension?

Som følge af et færdselsuheld modtager jeg mellemste førtidspension samt en statspension på grundlag af 2/3 nedsat erhvervsevne.

Jeg er 43 år og har en privat kapitalpension, som kan udbetales ved tidligst pensioneringstidspunkt, som er ved mit fyldte 60 år, eller grundet invaliditet, som berettiger til at oppebære højeste eller mellemste førtidspension (men må dog gerne afvente pensioneringstidspunktet).

Ved i år at indbetale maksimumbeløbet på kapitalpensionen opnår jeg et tilsvarende fradrag i min personlige indkomst, som netop grundbeløbet i den sociale pension bliver beregnet efter.

Dette indebærer, at jeg i år får kr. 19.860 mere i grundbeløb før skat. Efter skat på 43% er der således netto kr. 11.320 mere i grundbeløb.

Dette sammenholdt med at der er fradragsret for indskuddet, gør det særdeles attraktivt at fortsætte med indbetalingerne hvert år, også selv om der ved udbetaling skal svares 40% i skat.

Mit spørgsmål er derfor:

Kan jeg i min situation selv bestemme tidspunktet for udbetaling af kapitalpensionen, - eksempelvis om 10 år?

Eller kan jeg først få den udbetalt når jeg fylder 60 år, eller når jeg overgår til almindelig folkepension, fordi jeg vælger at fortsætte med indbetalingerne, selv om jeg kunne få den udbetalt nu grundet jeg oppebærer mellemste førtidspension.

SVAR:

Svaret er, at når man fortsætter med at indbetale efter indtruffen invaliditet, beregnes ophævelse før normaltid som utidig, uanset invaliditeten, og der skal derfor betales 60 % afgift i stedet for 40 %.

Sagt på en anden måde vil det forhold, at man fortsætter med at indbetale efter indtruffen invaliditet, betyde, at man mister retten til med baggrund i invaliditeten at ophæve førtidigt. Dvs. at hele pensionen bliver belagt med 60 %, og har man andre pensioner, som man ikke ophæver, aktualiseres samtidig afgiftspålæggelse af dem. Så det kan blive en dyr fornøjelse.

Bortfald af muligheden for at hæve til 40 % som følge af fortsatte indbetalinger, gælder naturligvis kun før-tids-muligheden. At man ikke udnytter muligheden for førtidig ophævelse (som følge af at man fortsætter indbetalingerne) har alene den konsekvens at førtidig ophævelse ikke kan ske til 40 %. Rettidig ophævelse til 40 % kan naturligvis stadig ske, dvs. efter 60-årsalderen.

Med venlig hilsen

Keller Advokatfirma

Flemming Keller Hendriksen
Advokat, Non-practising Solicitor of the Supreme Court of England and Wales