Hvorfor er min kærestes kontanthjælp blevet nedsat efter en flytning?

Min kæreste er på kontanthjælp/revalidering, og hun er nu flyttet ind hos mig pr. 1.juli.

Jeg tjener ca. 200.000 kr/år.

Dette har tilsyneladende medført, at hun har fået ca. 1300 kr. mindre end hun plejer at få om måneden?

Hun har modtaget penge fra den "gamle" kommune, hun er flyttet væk fra og skal udfylde diverse papirer til tilflytterkommunen før hun kan få penge fra den ”nye” kommune. Kan det virkeligt passe??

Vi er ret skeptisk over de forskellige svar, som vi allerede har fået fra hendes gamle og nye socialrådgiver, og vi vil gerne læse paragrafferne selv så vi kan være forberedte!

Kan du fortælle os hvilken lov, og evt. paragraffer vi skal forholde os til?

Svar:

Reglerne om revalidering mv. fremgår af lov om aktiv socialpolitik §§ 46-69, samt Soc.min. vejledning om lov om aktiv socialpolitik nr. 39 af 5.3.98.

Desuden findes der flere afgørelser fra Den Sociale Ankestyrelse, der anvendes som fortolkningsbidrag til bestemmelserne. Afgørelserne udsendes som Sociale Meddelelser (SM). For aktivlovens vedkommende hedder de SM A og for den tidligere bistandslov hedder de SM O.

I bistandsloven var revalideringsbestemmelserne alene i § 43.

Love, bekendtgørelser, vejledninger og SM'er kan ses på Socialministeriets hjemmeside www.sm.dk.

Når der udbetales revalideringsydelse efter en fastlagt erhvervsplan, skal det økonomiske niveau være det samme i hele forløbet.

Der er ikke hjemmel til at fradrage ægtefælles eller samlevers indtægter i revalideringsydelsen.

Efter nugældende takster er revalideringsydelsen før skat for personer under 25 år, 6.175 kr. om måneden og for over 25-årige, 12.350 kr. Udover dette kan der ydes hjælp til de særlige udgifter der følger af uddannelsen eller handicappet .

Det er ikke oplyst, hvorfor der udbetales ca. 1.300 mindre. Såfremt kæresten får ovennævnte beløb efter flytningen, må hun tidligere have fået for meget.

Hvis hun får mindre end ovennævnte beløb efter flytningen, foreligger der en fejl.

M.h.t. om det kan passe at der skal udfyldes diverse papirer ved flytning til anden kommune, er normal praksis at tilflytningskommunen får en kopi af sagen fra fraflytningskommunen med klientens samtykke.

En offentlig myndighed, herunder kommunerne har pligt til selvstændigt at søge sagen tilstrækkelig oplyst, før der kan ydes hjælp.

Bestemmelserne om oplysningspligt fremgår af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 10-14.

Denne lov og tilhørende vejledning findes også på ovennævnte webadresse.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde