Folkepensionen for ikke dansk statsborger?


Jeg læste med interesse jeres svar til "Jeg overvejer at flytte til et land i Afrika".

Min situation er lidt anderledes. Jeg er 50 år, engelsk statsborger, lønmodtager, har boet og arbejdet i Danmark siden 1974.

Jeg skal ikke til Afrika men spekulerer på hvilke betingelser gælder for mig mht. at få folkepension her i Danmark og hvilke muligheder/betingelser der er for at få det udbetalte i England, hvis jeg ville opholde mig der i kortere eller længere perioder som folkepensionist?


Svar:

Indledningsvis bemærkes, at det er EU-reglerne, der bl.a. finder anvendelse og disse er ikke altid lige let at gå til!

Allerførst skal det afgøres om man er arbejdstager i relation til EU-reglerne.

Man er arbejdstager, såfremt man er beskæftiget hos en arbejdsgiver og før 1. september 1977 er omfattet af lovgivningen om arbejdsulykker og erhvervssygdomme og efter 1. september 1977 er omfattet af lovgivningen om arbejdsmarkedets tillægspension (ATP).

Dernæst skal det afgøres efter hvilket EU-lands lovgivning der finder anvendelse.

Som medlem af EU gælder Rådets forordning nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet. I daglig tale kaldes den bare for "Forordning 1408/71".


Det er denne forordnings artikel 13 til artikel 17a, der afgør, hvilket medlemslands lovgivning, man er omfattet af.

Normalt er man omfattet af det lands lovgivning som man arbejder i. Undtagelser hertil kan være,  såfremt man arbejder for et andet lands firma i Danmark, en anden EU-stats repræsentation i Danmark o. lign. Lægges det til grund, at det er den danske pensionslovgivning der skal anvendes, har forordning 1408 medført, at indfødsretskravet ikke gælder for EU-borgere.


Det medfører, at EU-borgere har samme ret til pension, som danske statsborgere.

Det understreges, at det alene er retten til pension. Det er ikke spørgsmålet om pensionens størrelse, idet denne afgøres af bopælstiden i Danmark og eventuelt sammenlægges med bopælstiden i England.

Retten til fuld pension for personer over 65 år er betinget af mindst 40 års fast bopæl i Danmark. Er denne betingelse ikke opfyldt, fastsættes pensionen efter forholdet mellem bopælstiden og 40 år. (brøkpension)

Da De er 50 år, har boet her i 26 år, vil De som 65-årig have boet her i 41 år, hvorfor kravet er opfyldt.

Såfremt De inden det fyldte 65. år får bevilget en førtidspension, idet erhvervsevnen er nedsat med mindst 50% (tidligere kaldet invalidepension) vil der ske en reduktion af pensionens størrelse, afhængig af bopælstiden på det tidspunkt, førtidspensionen ydes.

Personer, der er omfattet af forordningens personkreds har ret til at få tilkendt og udbetalt dansk pension under bopæl i et andet EU/EØS-land. Pensionen udbetales med samme beløb som i Danmark.

For yderligere oplysninger henvises til Den Sociale Sikringsstyrelse (tlf.nr. 33955000), der varetager administrationen af pensionsreglerne i EF-forordning 1408/71.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde