Hvordan skal henvisning til formløse indbofordelingslister fortolkes?

Vores familie har p.t. en "arvesag", der er udlagt til privat skifte. I den forbindelse har vi et spørgsmål, som jeg håber du kan hjælpe os med.

Det drejer sig om arven efter min Farmor. Historien har jeg dog anonymiseret i det følgende.

Fru AA, der sad i uskiftet bo efter sin mand, havde 2 sønner, hvoraf den ene døde i 1993. I forbindelse med hans død fik fru AA udfærdiget et testamente, således at enken, hendes svigerdatter, også arvede hende, da det ellers var den afdødes søns 2 børn, der ville arve den afdøde søns andel. Så langt så godt.

Nu er fru AA desværre afgået ved døden, og så er det at spørgsmålet om fordelingen af løsøret kommer op. (Ikke at vi er blevet uenige om noget!). I testamentet står bl.a.:

§ 2:

Det er mit ønske, at det samlede uskiftede bo skal fordeles således:

- min søn, xx, modtager ½ af det samlede uskiftede bo,

- min afdøde søns hustru, yy, modtager 2/16 af det samlede uskiftede bo,

- mit barnebarn, zz, skal modtage 3/16 af det samlede uskiftede bo, og

- mit barnebarn, nn, skal modtage 3/16 af det samlede uskiftede bo.

§ 5:

Jeg forbeholder mig ret til ved skriftlige fortegnelser at fordele mine indbogenstande helt eller delvis, og det er mit ønske, at sådanne fortegnelser, dersom de forefindes ved min død, dateret og underskrevet af mig, respekteres som var de lovformeligt testamentarisk oprettet. Indbo, der fordeles i henhold hertil og tilfalder en arving, skal være en del af den pågældendes arvelod i henhold til § 2.

Med respekt af eventuelle af mig i henhold til foranstående oprettede fortegnelser, er det mit ønske, at min søn, xx, og min svigerdatter, yy, skal have lige adkomst til at bestemme fordeling af boets løsøre iøvrigt.

 

Det skal bemærkes, at der forefindes en liste med en navngiven effekt til alle familiemedlemmer, d.v.s. incl. svigerbørn, børnebørn og svigerbørnebørn, der ellers ikke arver.

Der er delte meninger om fortolkningen af § 5. Betyder det, at sønnen og svigerdatteren skal dele løsøret mellem sig - og beholde det selv, eller skal sønnen og svigerdatteren dele løsøret mellem sig, og derefter skal svigerdatteren dele løsøret mellem sig og sine 2 børn i henhold til § 2?

Svar

Da indbolisterne ikke er oprettet i testamentsform, er disse ugyldige, hvis blot en af arvingerne rejser indsigelser mod disse.

Hvis der ikke rejses indsigelse, må § 5 fortolkes således, at sønnen og svigerdatteren har ret til at foretage fordelingen blandt arvingerne - uden at være bundet af arvebrøkerne. Det er også tvivlsomt, om denne del af testamentet isoleret set er gyldig, da afdøde jo tilsyneladende ikke selv har truffet bestemmelse om fordelingen. Afdøde har i testamentet delegeret testationskompetencen til andre. Dette er i retspraksis anerkendt for så vidt angår delegation til eksekutorer (nu bobestyrere). Det er uafklaret om kompetencen også kan delegeres til enkelte af arvingerne. Jeg vil tro, at også denne bestemmelse er ugyldig.

Hvis arvingerne kan blive enig om fordelingen på basis af et forslag fra de 2 udpegede, vil dette nok være at foretrække.

 

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg