Refusion af rimelige begravelsesudgifter i bobestyrerbo?

Jeg er en 34 årig enkemand, som sidder med et lille problem.

Min kone er afgået ved døden. På grund af hendes gæld samt, at vi havde 2 børn sammen, mente Skifteretten, at boet skulle behandles ved en bobestyrer.

Den bobestyrer, som blev udpeget, ønsker jeg ikke at samarbejde med på grund af hans inhabilitet, hvor han varetager kreditorer i boet samtidig med, at han sidder som bobestyrer,

Jeg har klaget til skifteretten, men det kom der ikke noget ud af.

Jeg har nu bedt om, at jeg får beskikket en advokat til at varetage mine interesser i boet ( idet jeg har betalt alle udgifter til begravelse, gravsted etc. på forhånd i alt ca.30.000 kr., som jeg egentlig gerne vil have frigivet.

Retten har sagt nej til, at jeg på statens regning kan få beskikket en advokat i sagen.

Hvad forståes ved rimelige begravelsesomkostninger?

Når jeg har udlagt betaling til alt vedr. begravelsen, mener bobestyren, at jeg har frådset med mine penge, og at boet ikke skal belastes af mine store udgifter til gravsten - gravsted - vedligeholdelse i 20 år. beplantning- alt i alt ca.30.000. kr.

Hvor i lovgivningen er der hjemmel til, at jeg kan kræve mine udlagte midler til begravelse etc. udbetalt af dødsboet?

Svar:

Det er bobestyrerens opgave at varetage ikke kun arvingernes men også kreditorernes interesser i dødsboet.

Skifteretten kan i forbindelse med skifterettens behandling af tvister beskikke en advokat for en part, når det skønnes nødvendigt, at parten har advokatbistand, og parten opfylder de økonomiske betingelser for fri proces. Reglen herom findes i dødsboskiftelovens § 100.

Hvis det går helt galt, bør du overveje at anmode skiftretten om at beskikke dig en advokat, som kan bistå dig i sagen.

Hvis dødsboet behandles som et insolvent dødsbo, skal rimelige begravelsesudgifter dækkes som massekrav, jf. dødsboskiftelovens § 71. Reglen fandtes tidligere i konkurslovens § 92 og blev uændret overflyttet til dødsboskifteloven pr. d. 01.01.1997.

Der er ingen trykt praksis om, hvad der forstås ved rimelige begravelsesudgifter, men der er nok ingen tvivl om, at ordet skal forstås anderledes end når man skal bedømme udtrykket rimelige begravelsesudgifter i relation til, om der kan ske boudlæg (tidligere begravelsesudlæg).

Der må være fortrinsstilling for rimelige udgifter i forbindelse med selve begravelsen, herunder bespisning af følget, og udsendelse af takkekort. Det samme gælder rimelige udgifter til anlæggelse af gravsted, herunder køb af gravsten.

Betaling for 20 års vedligeholdelse af gravstedet har derimod næppe fortrinsstilling i insolvente dødsboer. Disse udgifter kan heller ikke kræves erstattet af en skadevolder, som har forvoldt en person død, jf. erstatningsansvarslovens § 12.

Samtlige ovenstående udgifter ville kunne tælles med ved opgørelsen af rimelige begravelsesudgifter i relation til boudlæg.

Udgifterne vil vedligeholdelse af gravsted vil også kunne tages med som passiv i dødsboet, hvis dette er solvent, hvad enten det skiftes privat eller ved bobestyrer.

Hvis dødsboet er solvent, skal du have samtlige udgifter refunderet snarest muligt i henhold til dødsboskiftelovens § 57, stk. 1.

Hvis dødboet er insolvent, findes hjemmelen i dødsboskiftelovens § 70, stk. 1, der henviser til konkurslovens § 145, stk. 1, hvorefter massekrav skal betales snarest muligt.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg