Beskatning af dødsbo

Jeg spørger da jeg for øjeblikket bestyrer et privat skifte med et større bo og er kommet i tvivl om boets eventuelle pligt til at betale skat samt om hvorvidt der vil skulle betales skat ved et efterfølgende salg af en ejendom, der indgår i boet.

Spørgsmål 1.

I følge § 6 stk. 1 i Lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven) af 27. december 1996, er et bo fritaget for at betale skat, hvis boets aktiver og dets nettoformue på skæringsdagen er under visse grænser. Betyder det, at man ved at nedbringe boets aktiver og nettoformue ved acontoudlodning lidt før skæringsdatoen kan sikre, at boet bliver skattefrit med hensyn til de indtægter, der nævnes i førnævnte lovs §4 og 5?

Spørgsmål 2

I boet indgår et sommerhus, som i boopgørelsen normalt kan sættes til værdi mellem 85 og 115% af ejendomsvurderingen. På grund af kystnær beliggenhed og en kystlinie, der er rykket siden opførelsen af ejendommen, er næsten hele grunden på godt 6000 kvm omfattet af klitfredning. Som jeg læser §8 stk. 1 og 2 i lbkg. 1995-07-10 nr. 596 om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, vil arvingerne kunne sælge ejendommen kort tid efter boet er endelig opgjort uden at blive beskattet af fortjenesten, da grunden grundet klitfredning ikke må udstykkes til selvstændig bebyggelse. Er dette korrekt?

Svar

Den nye dødsbobeskatningslov gælder kun, hvis dødsfaldet er sket efter d. 31.12.1996, og jeg har derfor umiddelbart svært ved at tro, at beskatningen skal ske efter den nye lov.

Når boets bruttoaktiver og nettoformue skal opgøres i relation til værdierne på skæringsdagen, skal tidligere a contoudlodninger medregnes. Dette fremgår ikke særligt tydeligt af lovens tekst, men jeg er ikke i tvivl om, at det er sådan. I modsat fald kunne man jo fuldstændigt skalte og valte med, om boer er skattepligtige.

Skattefriheden vedr. en fortjeneste på sommerhuset forudsætter, at arvingerne eller deres husstand har benyttet ejendommen til privat formål i en del af eller hele den periode, hvori de har ejet ejendommen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2. Jeg er ikke bekendt med praksis, der fortolker denne bestemmelse, men jeg kunne med lethed forestille mig, at skattemyndighederne ikke vil acceptere, at arvingernes fortjeneste er skattefri, hvis arvingerne sælger ejendommen kort efter at den er arveudlagt til dem til en lavere værdi. Det kan derfor måske være klogere at sætte udlægsværdien op - også selv om dette betyder en højere boafgift. Denne er trods alt kun på 15%, hvis der ikke skal betales tillægsboafgift.

En anden mulighed kunne være den enkle at sælge ejendommen fra dødsboet og lade boet beskatte af fortjenesten. Hvis afdøde havde benyttet ejendommen til private formål, slipper boet jo for skat, selv om det i øvrigt er skattepligtigt.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg