Har jeg arveret efter min mor, som er død i Sverige?

Mine spørgsmål går generelt på arveforhold mellem Sverige og Danmark samt konkret omkring min personlige arveret.

Min mor døde for ca. 1 1/2 år siden i Sverige efter at have været gift der i mere end 20 år med samme ægtemand, som ikke er min far. Hun forblev dansk statsborger.

I forbindelse med hendes død har jeg intet hørt fra de svenske myndigheder, ej heller omkring tilladelse til at hendes ægtemand kan sidde i uskiftet bo. Mit spørgsmål er derfor: Er de danske og svenske arvebestemmelser ens med hensyn til uskiftet bo? Burde jeg ikke være kontaktet af det svenske skifteretskontor?

Mere personligt vil jeg spørge, om der i lovgivningen findes en mulighed for, at jeg ikke arver min mor, selv om jeg jo - i hvert fald efter dansk lovgivning - er tvangsarving?

På forhånd tak.

Svar

Da din mor ved sin død havde fast bopæl (domicil) i Sverige, skal hendes bo deles efter svensk arveret - også selv om hun var dansk statsborger. Dette følger af art. 1, stk. 1 i den nordiske dødsbokonvention fra 1934.

Din mors ægtefælle (din stedfader) har ikke ret til at sidde i uskiftet bo med dig. Dette følger af den svenske Ärvdabalken 3. kap 1 §, stk. 1, hvori det hedder:

"Var arvlåtaren gift, skall kvarlåtenskapen tilfalla den efterlevande maken. Efterlämnar arvlåtaren någon bröstarvinge som inte är den efterlevande makens bröstarvinge, gäller dock att makens rätt till kvarlåtenskapen omfattar en sådan arvings arvslott endast om arvingen har avstått från sin rätt i enlighet med vad som anges i 9 §."

Din stedfader ville heller ikke kunne sidde i uskiftet bo med dig efter dansk ret, medmindre du udtrykkeligt samtykkede heri.

Hvis du er din mors eneste barn, skal du arve hele din mors formue og du er tvangsarvinger til halvdelen af formuen.

Hvis der var fælleseje (giftorättsgods) i ægteskabet, har din stedfader krav på boslod svarende til halvdelen af den samlede formue, og du skal da arve den anden halvdel. Efter dansk ret skulle du kun arve 1/4 af den samlede fællesformue. Hvis hele formuen tilhørte din stedfars bodel inden for formuefællesskabet, kan stedfaderen ifølge kap. 12 § 2 i Äktenskabsbalken fra 1987 vælge at udtage sin bodel som om den var hans særeje. Han skal i så fald ikke aflevere halvdelen af sin formue til dødsboet, således som han skal efter dansk ret.

Din stedfar har - uanset at du er tvangsarving - dog ret til at udtage hele boet, hvis den samlede nettoformue ikke overstiger ca. 4 gange 48.000 sv. kr. Dette følger af den svenske basbeloppsregel i den svenske arvelovs 3. kap. § 1, stk. 2. Reglen minder om den danske 820.000 kr's regel. 

Jeg vil råde dig til at skrive til det svenske skifteretskontor for at få nærmere oplysninger om, hvad der er årsagen til, at du ikke er blevet kontaktet efter din mors død. Årsagen kan dels være, at man ikke har været bekendt med din eksistens, og dels at boet er blevet udlagt efter den svenske basbeloppsregel.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg