Kan vi få dispensation fra 12 måneders-fristen ved privat skifte, når boets ejendom ikke kan sælges?

Jeg er opmærksom på, at der eksisterer en tidsfrist for afhændelse af en ejendom, der indgår i et dødsbo på 12 mdr. fra dødsdato. 

Situationen i øjeblikket er, at al ejendomshandel, og i særdeleshed, som i dette tilfælde hvor der er tale om blandet bolig og erhverv er gået helt i stå.

Jeg vil derfor høre, hvorvidt der eksisterer reelle muligheder for at søge og opnå dispensation for denne 12 mdr's regel?

Hvis, hvordan og hos hvem der skal søges?

Svar:

Arvingerne kan søge skifteretten om udsættelse med afslutningen af en del af boet - se dødsboskiftelovens § 31, stk. 2, som lyder således:

§ 31. Arvingerne udarbejder en boopgørelse over boets aktiver, passiver, indtægter og udgifter med angivelse af fordelingen mellem legatarer og arvinger. Den seneste skæringsdag, der kan anvendes i opgørelsen, er 1-års-dagen for dødsfaldet. I henvisningsboer, jf. § 2, er den senest anvendelige skæringsdag dog 1-års-dagen for henvisningen.

Stk. 2. Skifteretten kan tillade, at endelig opgørelse vedrørende en endnu ikke oppebåret indtægt, et betinget eller omtvistet krav eller andre nærmere afgrænsede dele af boet henskydes til tiden efter boets slutning. Tillægsopgørelse, for hvis indlevering skifteretten kan fastsætte en frist, skal indleveres snarest muligt efter hindringens bortfald.

Det er svært at få dispensation, men det kan lade sig gøre, hvis et salg må forventes at være nært forestående. Se til eksempel denne afgørelse fra Vestre Landsret (VL)

TFA 2005.35 VLK: A døde d. 09.08.2003 og boet blev udleveret til privat skifte. Boets væsentligste aktiv var en fast ejendom med en værdi på ca. 600.000 kr.. Ejendommen blev sat til salg i efteråret 2003. Skifteretten i Thisted afviste at tillade, at fristen for indgivelse af boopgørelsen vedrørende den faste ejendom blev henskudt til efter boets afslutning,. Det var for VL oplyst, at ejendommen forventedes solgt i løbet af efteråret 2004. Herefter, og da den omstændighed, at ejendommen udgjorde det væsentligste aktiv i boet, ikke i sig selv talte herimod, tillod VL i medfør af DSL § 31, stk. 2, at endelig opgørelse for så vidt angik den faste ejendom, blev henskudt til efter boets afslutning, således at fristen for indlevering af tillægsboopgørelse skulle indleveres senest d. 01.02.2005.

 

Med :-) hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus