Indgår min arv i et uskiftet bo?

Min kone døde i 2003, og jeg sidder i uskiftet bo. Jeg ville gerne vide, om jeg kan skifte med mine 3 børn, ud fra den status, der blev opgjort i 2003?

Min mor er i mellemtiden død - skal arven herfra også indgå i boet?

Svar:

Hvis du skifter i levende live, skal din kones livsarvinger have 1/3 af det uskiftede bo med de værdier, som foreligger nu. Jeg går ud fra, at der ikke foreligger testamente, som bestemmer noget andet.

Arven fra din mor kan holdes uden for skiftet, hvis den er dit fuldstændige særeje, eller hvis du begærer skifte inden 3 måneder efter arvens modtagelse

Se i øvrigt arvelovens § 23:

Stk. 1. I det uskiftede bo indgår alt, hvad den længstlevende ægtefælle erhverver, for så vidt det ikke er gjort til fuldstændigt særeje.

Stk. 2. Livsforsikringer samt pensionsydelser og lignende ydelser, der tilfalder den længstlevende ægtefælle i anledning af den førstafdøde ægtefælles død, og som må antages ikke at være forbrugt, indgår ikke i det uskiftede bo ved skifte af boet i den længstlevende ægtefælles levende live.

Stk. 3. Den længstlevende ægtefælles egne livsforsikringsordninger samt pensionsrettigheder og lignende rettigheder indgår ikke i det uskiftede bo ved skifte af boet i den længstlevende ægtefælles levende live.

Stk. 4. Beløb, der er udbetalt fra ordningerne i stk. 3, indgår i det uskiftede bo. Dette gælder dog ikke udbetalinger fra kapitalpensionsrettigheder og lignende rettigheder samt supplerende engangsydelser, som må antages ikke at være forbrugt, medmindre beløbet ved udbetalingen har mistet sin karakter af pensionsopsparing.

Stk. 5. Stk. 2-4 finder tilsvarende anvendelse på indtægter af og surrogater for beløbene.

Stk. 6. På øvrige rettigheder, som er uoverdragelige eller i øvrigt af personlig art, finder reglerne om uskiftet bo kun anvendelse i den udstrækning, hvori det er foreneligt med de særlige regler, der gælder for disse rettigheder.

Stk. 7. Arv, gave og livsforsikringer samt pensionsydelser og lignende ydelser, som tilfalder den længstlevende ægtefælle fra tredjemand, indgår ikke i det uskiftede bo, hvis ægtefællen anmoder om skifte inden 3 måneder efter formuegodets modtagelse.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus