Tinglysning med frist af skøde på halvpart af hus.

I forbindelse med tinglysning af et skøde er dette blevet lyst med frist til afgivelse af erklæring efter lov nr. 149/1982. Hvad går denne lov ud på?

Der er tale om et enfamilieshus - blandet beboelse og forretning. Ejendommen ejes af 2 personer i lige sameje (ugifte). Den ene ejer sælger sin ½ del af ejendommen til trediemand. Der er i skødet ikke givet samtykke til salget fra den anden medejer. Kan dette evt. være anledning til den før nævnte retsanmærkning i.h.t. nævnte lov?

Jeg vil meget gerne vide, hvad der helt præcist skal stå i den ønskede erklæring..

Svar:

Andelen kan overdrages uden den anden medejers samtykke, medmindre der er truffet anden bestemmelse herom i en aftale mellem medejerne. Henvisningen til lov 149/1982 har således ikke noget med det manglende samtykke at gøre.

Jeg er enig i, at tinglysningskontorets henvisning er det rene volapyk for menigmand. Henvisningen til lov nr. 149/ 1982 er i øvrigt decideret forkert. Den korrekte henvisning er lov nr. 239 af 8. juni 1979, jf. lovbek. nr. 917 af 10. november 1994. Jeg er forundret over, at tinglysningskontoret henviser til en forlængst ophævet lovbekendtgørelse.

Den pågældende lov er Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, som i § 17 indeholder sålydende bestemmelse:

§ 17. Dokumenter om overdragelse af en anpart af en fast ejendom skal for at kunne tinglyses indeholde overdragerens erklæring om, at en af følgende betingelser er opfyldt:

  1. Ejendommen indeholder ikke mere end 2 beboelseslejligheder, som ikke er fritliggende eller sammenbyggede enfamilieshuse.
  2. Ejendommen indeholder alene 2 beboelseslejligheder i form af fritliggende eller sammenbyggede enfamilieshuse med eventuelt tilhørende småbygninger, og udstykning ikke er mulig ifølge en attest fra en beskikket landinspektør.
  3. Det er ikke en betingelse eller forudsætning for aftalen, at erhververen opnår brugsret til en beboelseslejlighed i ejendommen.
  4. Overdragelsen omfatter overdragerens samlede ejendomsret og sker til en enkelt erhverver, med mindre erhververne er beslægtede eller besvogrede med overdrageren i op- eller nedadstigende linje eller i hans sidelinje så nær som søskende eller disses børn.

I må kunne skrive følgende:

Under henvisning til § 17 i lov om boligforeninger og andre boligfællesskaber erklæres herved, at ejendommen ikke indeholder mere end 2 beboelseslejligheder, som ikke er fritliggende eller sammenbyggede enfamilieshuse.

eller

Under henvisning til § 17 i lov om boligforeninger og andre boligfællesskaber erklæres herved, at overdragelsen omfatter overdragerens samlede ejendomsret og sker til en enkelt erhverver.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg