Hvordan får vi ændret status fra 2-familieshus til 1-familieshus?

Vi har netop erhvervet os en bolig som har status af 2-familieshus. Vi vil gerne have denne status ændret til 1-familieshus.

Da huset er på 120 m2 fik vi af ejendomsmægleren at vide, at det var rent proforma, og at der ikke var nogen problemer.

Kommunen, som vi derimod har forespurgt, nævnte at der var mange ting der skulle opfyldes - herunder energitjek, husets historie osv.

Hvilke regler er der rent faktisk?

Svar:

Ejendomsmægleren har ret i, at I kan få nedlagt den ene bolig i et tofamiliehus på 120 kvm. Det fremgår af boligreguleringslovens § 46 stk. 2 litra a.

Når to beboelseslejligheder lægges sammen, skal krav i byggelovgivningen være opfyldt. Derfor skal en ansøgning om tilladelse til at lægge to lejligheder sammen sædvanligvis indeholde følgende:

  1. Et ansøgningsskema om anmeldelse af byggearbejde, 
  2. en situationsplan, der set ovenfra viser, hvor lejligheden er placeret i ejendommen, 
  3. en tegning af ejendommens facade samt 
  4. en snittegning gennem hele ejendommen med de ændringer i lejlighederne, som skal foretages, når lejlighederne lægges sammen.

Men tag en snak med den såkaldte byggemyndighed, dvs. kommunens tekniske forvaltning, der kan give helt konkret svar i forhold til den pågældende ejendom.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

www.JuraEksperten.dk


Boligreguleringslovens § 46 stk. 2 litra a.

"Uden kommunalbestyrelsens samtykke er det ikke tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvis. Dette gælder, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, ved hel eller delvis sammenlægning af 2 eller flere boliger eller ved, at boligen helt eller delvis tages i brug til andet end beboelse. Hvad der er fastsat i 1. og 2. pkt., gælder tilsvarende for enkeltværelser, der hidtil har været benyttet til beboelse, når værelserne ikke er en del af udlejerens beboelseslejlighed eller en del af et en- eller tofamilieshus, som udlejeren bebor.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bortset fra de i stk. 1, sidste punktum, omhandlede enkeltværelser ikke nægte samtykke efter stk. 1 til sammenlægning af boliger, når følgende betingelser er opfyldt:
a) ingen af de boliger, der tilvejebringes, må have et bruttoetageareal på mere end 130 m²,
b) boligerne skal være ledige, uden at dette skyldes opsigelse fra udlejers side, efter LBKG 2007 188.§82lejelovens § 82 eller § 83, litra a-b,
c) boligerne, hvis areal forøges, er ledige som anført under b eller beboet af brugere, der ønsker at overtage den udvidede bolig".