Eksklusion fra andelsboligforening.

Hvordan er reglerne om eksklusion i en andelsboligforening?

Der er 18 boliger. Jeg vel gerne vide, hvorledes det skal foregå i følge lov og ret

Vi har haft 3 eksklusioner i vor forening, hvor folk bare har fået besked på at flytte .Har andelshaverne overhovet ikke samme ret som lejer?

Det er vel ikke bare noget bestyrelsen ordner selv. uden fogedretten

I de 3 tilfælde drejer det sig om huslejerestancer.

Svar

En eksklusion kan kun ske efter reglerne i vedtægterne i andelsboligforeningen.

Medlemmet skal have gjort sig skyldig i en væsentlig misligholdelse af forpligtelserne, f. eks undladt at betale forfalden boligafgift på trods af skriftligt påkrav, grov forsømmelse af vedligeholdelsespligten eller forhold, som efter lejeloven vil berettige en udlejer til at ophæve lejemålet.

En eksklusion kan normalt besluttes af bestyrelsen. Spørgsmålet om eksklusionens lovlighed kan dog indringes for domstolene, herunder prøves af fogedretten i forbindelse med en udsættelsesforretning.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg