Kan det gyldigt aftale, at lejers klage over huslejen sidestilles med en opsigelse fra lejers side?

Min søn, der er lærling, har lejet sig ind hos en privat boligudlejer til en årlig nettohusleje af 40.500 kr. – stigende til 41.400 kroner pr. 01.08.2008. Lejemålets størrelse er i lejekontrakten oplyst til at udgøre 56 kvadratmeter. Men en nærmere eftermåling viser, at det lejede boligareal kun udgør 42 kvadratmeter. 

Det er min opfattelse, at min søn er berettiget til en huslejenedsættelse, og i bekræftende fald, hvordan forholder han sig i forhold til at få udlejer til at bringe huslejen i overensstemmelse med de opmålte 42 kvadratmeter, når udlejer i lejekontrakten gør følgende gældende i relation til en potentiel anke over huslejens størrelse:

”Lejeren eventuelle klage over huslejens størrelse sidestilles med lejers opsigelse af lejemålet.”

Svar

Det citerede uddrag af lejekontrakten er ugyldigt, dvs. uden retsvirkning af nogen art.

Din søn kan til enhver tid indlede en sag om huslejens størrelse, for en sådan sag kan IKKE betragtes som en opsigelse af lejemålet.

En sag som den omtalte skal indbringes for huslejenævnet, og her kan din søn skrive, at han ønsker huslejen nedsat, da den efter hans opfattelse er væsentligt højere end ”det lejedes værdi”, og at han ønsker det for meget betalte tilbagebetalt fra udlejeren.

Din søn skal vedlægge en kopi af sin lejekontrakt.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk