Varmeregnskab efter svigtende elektronisk aflæsning.

Hej med jer, fint initiativ !

Jeg har et lidt specielt spørgsmål vedr. varmeregnskab i en udlejningsejendom. Ejendommen er ret ny (1 år + et par måneder). Varme og vandforbrug aflæses af elektronisk måleudstyr i hver lejlighed. Dette er helt fint.

Men sidste år svigtede aflæsningen i nogle af blokkene i en periode. I resten af bebyggelsen fungerede det perfekt. Nu viser det sig at afregningen af varmeudgifter er fordelt på aflæste enheder ! Det må betyde, at de beboere i blokkene hvor aflæsningen fungerede perfekt ( ca. halvdelen) må have betalt en forholdsmæssigt for stor del af det samlede varmeforbrug.

Jeg kan ikke lige se at lovgivningen tager hensyn til denne situation. Mit spørgsmål er derfor: Kan vi der bor i blokkene med korrekt aflæsning kræve at fordelingen i den omhandlede regnskasperiode omfordeles ?

Svar

Du har fuldstændig ret: Lejelovgivningen tager ikke hensyn til et problem som det omtalte!

Efter lejelovens regler om betaling for varme og fordeling af denne udgift benyttes "egnede varmefordelingsmålere" og "bruttoetageareal", men reglerne tager ikke højde for elektronisk aflæsning, der delvist svigter.

Derfor må udlejeren - efter min vurdering - være berettiget til "at kræve sine udgifter refunderet" efter "aflæste enheder".

Domstolene kan komme til et andet resultat, men jeg anser det for usandsynligt, da udlejeren som sagt har krav på at få sine varmeudgifter refunderet, og da han vel næppe er skyld i, at teknikken svigtede.

Lejelovens regler om varmebetalingen findes i kapitel VII - fra § 36 til § 46 b.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund