Må jeg reparere lejligheden og give regningen til udlejer?

Jeg har gennem et år klaget over et par problemer i en lejlighed, jeg lejer på 4. sal i en almindelig beboelsesejendom i København.
 
Et af problemerne er, at forsyningen af det varme vand er meget svingende.

Det er meget almindeligt, at varmtvandstrykket pludselig enten falder meget eller forsvinder helt, hvorefter der kan gå mellem 10 sekunder og et par minutter før det kommer tilbage.

Nogle gange går trykket op og ned hele tiden, og så  kan man frit vælge mellem at stå i skiftevis iskoldt/normalt vand eller skiftevis normalt/skoldhedt vand.
 
Det er naturligvis meget generende. Og da problemet ikke er konstant, men  kan opstå både morgen, middag og aften, hverdag og weekend, har vi svært ved  at acceptere det.
 
Når udlejer ikke svarer på vores henvendelser, hvilke sanktionsmuligheder har jeg så?
 
Jeg har ad omveje fået at vide, at det ikke kan "repareres", da ejendommens  gamle rør er fra en tid, hvor folks badevaner var lidt anderledes, end de er i dag. Forklaringen fik jeg af en slægtning, der kender den håndværker, der normalt servicerer ejendommen, så det kan næppe karakteriseres som et officielt svar.
 
Et andet mere alvorligt problem er, at radiatoren i stuen ikke virker.
 
Ydermere er bagpladerne mellem radiatoren og hulrummet i muren monteret skævt overalt  i lejligheden, så der er en kileformet sprække ud til hulrummet, hvorfra luft trænger ind i lejligheden.
 
Det gør, at vores stue er  iskold og det bliver værre og værre, efterhånden som vinteren nærmer sig.
 
Udlejer har to gange sendt en af ham ansat håndværker, der begge gange har justeret ventilen i radiatoren, hvilket begge gange har haft en kortvarig effekt.
 
Dette er påtalt telefonisk og senest tre gange skriftligt, heraf de to sidste per anbefalet post.
 
I brevene gør jeg udlejer opmærksom på Lejelovens §11, og giver ham to frister à 8 dage til at påbegynde de nødvendige udbedringer, inden jeg på hans regning får manglerne udbedret.
 
Jeg oplyste også både numrene til mit arbejde, min mobiltelefon og privat, så udlejer kunne få fat i mig.
 
Igen har jeg intet svar fået.
 
Kan jeg nu trygt antage en håndværker til at ordne eller om nødvendigt udskifte radiatoren, og kan jeg i fald udlejer nægter at betale regningen, eventuelt ved at  modregne i huslejen?
 
Et sidste tillægsspørgsmål:
I min kontrakt står der, at jeg skal være ude af  lejligheden mindst 10 dage inden den første, hvor en ny lejer rykker ind,  samt at jeg skal betale husleje i den periode.
 
Er det lovligt?
 
Lejligheden var på nær en dårligt udført hvidtning af vægge og lofter ikke istandsat ved  indflytningen.
Den hvidtning vil jeg selv foretage, da jeg ellers ved at udlejer vil benyttet det meste af mit depositum på 3 måneders leje til  formålet.

Dette til trods for, at alle hans håndværkere arbejder sort, og fakturaerne (i det omfang de overhovedet eksisterer) kommer fra hans egne selskaber...
 
Svar:

Kan der ikke ske tilstrækkelig forsyning med varmt vand, kan der foreligge en mangel ved lejemålet.
 
Ligeledes for så vidt angår radiatoren og utæthed.
 
Jeg vil foreslå, at du indbringer spørgsmålet for Huslejenævnets med påstand om, at  din udlejer pålægges at foretage afhjælpning, samt at der indrømmes dig afslag i huslejen i perioden, indtil afhjælpning er sket.

For så vidt afhjælpning ved din egen foranstaltning er dette farligt.
Farligt, da modregning i husleje almindeligvis ikke kan ske.
Nyere retspraksis har dog tilladt modregning, hvor lejer havde klaget flere gange inden afhjælpning, hvorved der ikke var uklarhed mht. lejerens modkrav.

Jeg vil dog ikke foreslå denne fremgangsmåde, da den er noget usikker.

Står det i din lejekontrakt, at du skal være fraflyttet 10 dage før, er dette gyldigt og bindende, men forudsætter vel, at der samtidigt står, at udlejer skal istandsætte lejemålet frem for lejer selv.

Ellers er istandsættelsesperioden jo uden nødvendighed.
 
Aftale om, at udlejers håndværkere skal lave arbejdet er også gyldigt.

Ved fraflytning kan udlejer ikke kræve lejemålet bragt i en bedre stand end ved lejemålets påbegyndelse.
Ved flytteafregningen kan du bede om dokumentation for istandsættelses udgifternes størrelse, dog således, at udlejer godt må få en løn, hvis han selv udfører arbejdet.
 
Har du nogle billeder eller lign. fra lejemålets start, kan du godtgøre lejemålets stand ved indflytningen, men bevisbyrden er udlejers. Normalt er standen ved indflytningen omtalt i kontrakten.

Med venlig hilsen

Lars Sandager-Jørgensen

RET&RÅD, Hillerød

retraad.gif (5798 bytes)