Hvem skal betale udskiftning af frostsprængt vandmåler?

Jeg bor til leje i en nedlagt landbrugsejendom. Jeg har boet her i 3½ år (kontrakten løb i 3 år, og er ikke fornyet.

Problemet:

Sidste jul (95) frostsprang vandmåleren, og ejeren krævede at jeg skulle betale for at få en ny, hvilket jeg gjorde.

Måleren var blevet sat op nogle måneder forinden. plaseret i fyrrummet, hvor der burde være frostfrit, under forudsætning af, at fyret kørte. Jeg havde ingen indflydelse på, hvor måleren blev sat op.

Julen 1996 var det galt igen. Da min samlever og jeg kom hjem fra juleferie, var fyret gået i stå, og kulden havde gjort det af med måleren.

Hvem skal nu betale. Den VVS-mand, der var her for at montere måleren sagde, at det var ejers ansvar, men ???

Og, hvis det er tilfældet, at det er ejers ansvar, hvad så med den jeg betalte sidste gang? Jeg er pensionist, og det andrager 6-700 kr. hver gang.

Håber at høre Deres mening.

Med venlig hilsen

Svar

Selv om din kontrakt "udløb for tre måneder siden" - som du skriver, behøver du ikke have travlt med at se dig om efter et nyt lejemål. Nu bor du nemlig på lejelovens almindelige opsigelsesvilkår, og det fremgår af lejelovens § 80 stk. 2, der bestemmer følgende:
"Benytter lejeren med udlejerens vidende det lejede i mere end 1 måned efter den aftalte lejetids udløb, uden at udlejeren har opfordret lejeren til at flytte, fortsætter lejeforholdet uden tidsbegrænsning".

Medmindre andet fremgår af din lejeaftale, så skulle din udlejer have betalt regningen, da vandmåleren blev frostsprængt omkring julen '95. Men når du har betalt udgiften uden at protestere skriftligt mod udlejerens krav, kan du få svært ved efterfølgende at få pengene hjem igen. Dog kan du selvfølgelig gøre din udlejeren opmærksom på, at det er ham, der har pligt til at holde "alle indretninger til afløb og til forsyning med lys, gas, vand... i god og brugbar stand" (jf. lejelovens § 19 stk. 1) - og på den måde forsøge at få ham til at refundere udgiften.

Ligeledes kan du med henvisning til den omtalte paragraf forlange, at din udlejer betaler for udskiftningen af vandmåleren, dvs. VVS-manden har ret.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund