Hæfter bestyrelsen for manglende vedligeholdelse af ejendommens tag?

Vi er 6 ejerlejligheder i en bolig, og på grund af dårlig vedligeholdelse har vi nu store problemer med taget.

1) Kan ejerforeningens bestyrelse gøres ansvarlig for den manglende vedligeholdelse ?

2) Kan en enkelt ejer nægte at deltage i en tagreparation ?

3) Kan bestyrelse gennemtrumfe en reparation på trods af et evt. flertal for det modsatte i en generalforsamling ?

SVAR:

Jeg må svare ret generelt på spørgsmålene, da jeg ikke kender vedtægterne for den pågældende ejerforening. Det som er relevant fra vedtægterne er hvordan bestemmelserne om bestyrelsens opgaver og ansvar er formuleret, naturligvis specielt i relation til vedligeholdelse, og endvidere om generalforsamlingens afstemninger. I må derfor nøje undersøge de gældende vedtægter.

Bestyrelsen vil som udgangspunkt være forpligtet til at sørge for en god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender, herunder vedligeholdelse og fornyelse i påkrævet omfang. (Jvf standardvedtægter for ejerforeninger, § 7)

Det skal dog bemærkes, at generalforsamlingen altid er foreningens højeste myndighed, og ethvert medlem kan kræve at beslutninger som berører den enkelte kan indbringes for generalforsamlingen.

Jeres spørgsmål vil jeg herefter besvare således:

Ad 1: Bestyrelsen kan gøres ansvarlig for manglende vedligeholdelse af ejendommen, men som oftest kun på den måde at generalforsamlingen udtrykker sin utilfredshed og vælger nye bestyrelsesmedlemmer som har givet udtryk for at vedligeholdelsesstanden skal forbedres.

Hvis bestyrelsen har foreslået vedligeholdelse på det omhandlede punkt og foreslået forøgede midler fra medlemmerne for at kunne opfylde dette, men hvor dette er forkastet af generalforsamlingen er bestyrelsen naturligvis uden ansvar.

 Ad 2: Hvis bestyrelsen og/eller generalforsamlingen har besluttet at en tagreparation skal gennemføres, fordi det er nødvendigt for at sikre at ejendommen holdes i god og forsvarlig stand, kan en ejer ikke nægte at deltage i betaling af udgifterne dertil.

Ad 3: Hvis der foreligger en generalforsamlingsbeslutning som udtaler, at der ikke (for tiden) skal foretages reparation af tag, kan bestyrelsen ikke tilsidesætte denne beslutning.

Bestyrelsen kan rette henvendelse til kommunens tekniske forvaltning om problemet, idet kommunen evt kan pålægge ejerforeningen at reparation udføres, hvis kommunen skønner at det er nødvendigt, f.eks. af sikkerhedsmæssige hensyn. Bestyrelsen kan også rette henvendelse til ejendommens forsikringsselskab om problemet, og det er i så fald meget tænkeligt at forsikringsselskabet vil opsige dækning vedr. tagskader, og mod svampeangreb som stammer fra taget. I så fald kan bestyrelsen enten meddele, at den nu ser sig nødsaget til at gennemføre reparation, men at de øvrige medlemmer kan kræve ekstraordinær generalforsamling til behandling af emnet, eller bestyrelsen kan selv indkalde til ekstraordinær generalforsamling for at drøfte situationen.

Jeg håber dette svar kan bruges, men det er min erfaring, at det ofte kan være svært at få gennemført udgiftskrævende vedligeholdelsesarbejder i mindre ejer- eller andelsboligforeninger.

Med venlig hilsen

Therkildsen Advokater

Advokat Bjørn Lund Hansen