Skal lejer betale 25.000 kr. for ekstra vandforbrug på grund af en lækage?

En veninde af mig har bor til leje i et hus, hvor det nu ved årsaflæsningen af vandforbruget viser sig, at der er et usædvanligt stort forbrug. Det blev konstateret, at der var en lækage på røret og smeden har lavet det.

Fra vandværkets side påstås det, at de ca.25.000 kr., der efter deres skøn er forbrugt, skal betales af lejeren, da "hun jo bare kunne have set efter med jævne mellemrum, om forbruget var normalt".

Hvis ikke regningen betales af hende, lukker de for vandet, hvilket bekræftes af kommunen, som hun har ringet til.

Ejeren har ingen forsikring, der dækker dette, og ejeren siger også, at lejeren skal betale.

Hun er alene med en halvstor dreng, er førtidspensionist p.g.a.sygdom og har ikke en chance for at kunne betale dette store vandforbrug ( udsivning).

Hvad skal hun gøre ?

Hun er simpelt hen ved at bryde sammen over dette.

 SVAR:

En lejer skal alene betale for vand efter forbrug.

I lejelovens (LL) § 46 j smh. m. § 46 p, er det bestemt, at udlejer i boliglejemål leverer vand, og at udlejer har krav mod lejer for lejers forbrug af vand. Udlejer skal indenfor nærmere angivne frister opgøre lejers vandforbrug efter helt faste og klare retningslinier - og overholder udlejer ikke disse frister eller formkrav vil udlejer som udgangspunkt miste sin ret til at kræve efterbetaling fra lejeren for forskellen mellem slutafregning og indbetalte a conto betalinger.

Jeg forudsætter, at den rør-lækage du omtaler, er en lækage uden for huset eller i hvert fald før indgangen til det sted, hvorfra der tappes vand, da lejeren ellers nok meget hurtigt ville have set utætheden.

Det opståede vandspild er ikke et vandforbrug i lejelovens forstand, hvorfor lejeren heller ikke skal betale for dette, medmindre lejeren af andre grunde ville kunne gøres ansvarlig.

Jeg forstår dine oplysninger sådan, at der endnu ikke foreligger et vandregnskab. Når lejeren modtager vandregnskabet, skal lejeren inden for 6 uger efter modtagelsen skriftligt overfor udlejer redegøre for sine indsigelser. Lejeren bør i egen interesse enten sende brevet anbefalet eller få udlejer til at kvittere for modtagelsen af den skriftlige indsigelse.

Udlejer skal derefter indbringe sagen for huslejenævn /boligret alt efter om den kommune, lejeren bor i, har et huslejenævn eller ej. Huslejenævn eller boligret vil så vurdere og træffe afgørelse.

Lejeren bør allerede nu over for udlejer bekræfte oplysningerne om vandspild, herunder hvor lækagen var, og hvad der blev udført af smedearbejde.

Af LL § 46q fremgår, at bliver vandforsyningen til en ejendom afbrudt på grund af. manglende betaling fra udlejer og afhjælper udlejer ikke straks efter påkrav den manglende vandforsyning, skal kommunen sørge for, at vandforsyningens genoptages.

Med venlig hilsen

Michael Lindquist

Ret & Råd, Greve

jug-logo.jpg (14017 bytes)