Kan beboerrepræsentation påklage nulstilling af indvendig vedligeholdelseskonto?

Hvis beboerrepræsentationen i en ejendom har vished for, at en lejligheds indv. vedligeholdelseskonto er blevet nulstilllet ved genudlejning, uden der er udført maling, hvidtning osv. i lejligheden, kan beboerrepræsentationen så indbringe sagen for huslejenævnet, selv om den nyindflyttede lejer stritter imod ?

Vil huslejenævnet behandle sagen hvis det fremgår af klagen, at den indbringes af beboerrepræsentationen uden den ny lejers accept ?

Hverken administrator, eller den ny lejer, har lyst til at svare på beboerrepræsentationens skriftlige henvendelser med efterlysning af dokumentation på forbrug på kontoen.

 SVAR:

Problemstillingen er lejeretligt meget spændende.

Jeg har ikke umiddelbart fundet afgørelser der kan henvises til.

Som det formentlig er bekendt skal udlejer, når der foretages genudlejning, i medfør af LL § 65, stk. 2., orientere beboerrepræsentanterne om indestående på kontoen for indvendig vedligeholdelse efter LL § 22.

Baggrunden for reglen er, at beboerrepræsentanterne til enhver tid skal sikres overblik over de midler, som står til indvendig vedligeholdelse.

Efterkommer udlejer ikke en lejers eller en beboerrepræsentants ønske om at få oplyst indeståendet, er der ikke i bestemmelsen fastsat nogen form for sanktion.

Da LL § 65, stk. 2., ikke er sanktioneret, sådan at forstå, at reglen ikke selvstændigt indeholder nogen reaktionsmulighed overfor udlejers manglende velvilje, vil det være nødvendigt at anvende andre bestemmelser.

Som det vil fremgå af LL § 22 .smh. m. Brl. § 22., kan såvel den indflyttende lejer som beboerrep. indbringe spørgsmålet for huslejenævnet.

Det særlige forhold, at en indflyttende lejer og udlejer gør fælles front overfor beboerrep., rejser spørgsmålet om, hvorvidt beboerrep. har fuldmagt til, mod indflyttende lejers ønske, at få fremlagt div. bilag med oplysning om indestående m.v.

Min vurdering er, at beboerrep. også mod indflyttende lejers ønske har krav på at få sagen behandlet ved nævnet - argumentationen for dette synspunkt vil dog kræve en længere redegørelse., men går bl.a. på, at beboerrep. i et vist omfang generelt er tillagt partsbeføjelser også hvor ikke alle lejere står bag beboerrep. samt til, at LL § 65 sikrer beboerrep. en særskilt oplysningsadgang uden at denne er betinget af indflyttende lejers ønsker/samtykke. 

Med venlig hilsen

Michael Lindquist

Ret & Råd, Ishøj

rrlogofa.gif (7078 bytes)