Har kommunen pligt til at anvise mig en bolig?

Efter overfald, hærværk og trusler på livet, er jeg "flygtet" fra min lejlighed.

Det er meget vanskeligt at finde en lejlighed i en helt anden by. Jeg er skrevet op i boligselskaber, hos advokater, har haft annonce i avisen m.m. uden held. Jeg bor derfor på skift hos familie og venner og det er meget uholdbart.

Spørgsmålet er:

Er kommunen forpligtet til at hjælpe mig med at finde en lejlighed, da det er en meget speciel sag. I så fald - er det kommunen, hvor jeg boede, eller er det kommunen i den by, jeg evt. ønsker at bo i, jeg skal henvende mig til?

Jeg søger ikke kommunen om økonomisk støtte, men blot en anvisning til en lejlighed.

Jeg kan oplyse, at jeg er 38 år, enlig og uden børn.

SVAR:

Det er en barsk situation, som du er havnet i. Jeg håber, at du snart må finde dig en bolig. Som du kan se af følgende uddrag af lov og vejledning, er din opholdskommune (og ikke tilflytningskommunen) pligtig til at finde en bolig til dig. Men som du også kan læse, står der, at kommunen ihvertfald for en kortere periode kan nøjes med at henvise dig til et botilbud efter servicelovens § 94 - det er rent faktisk forsorgshjem, herberger m.v. Så forpligtelsen over for enlige uden børn er meget begrænset. Du må regne med, at du selv må finde dig en bolig på lige fod med alle andre.

Servicelovens § 66. Kommunen anviser husly mod betaling, hvis en enlig eller en familie er husvild. Betalingen må ikke overstige lejeværdien af den beboelse, der anvises, eller den sædvanlige boligudgift på stedet for en enlig eller for en familie af denne størrelse.

Bestemmelsen svarer til den hidtidige i bistandslovens § 31, stk. 1, dog forudsættes der nu, at klage over kommunens afgørelse i medfør af bestemmelsen følger de almindelige klageregler.

Husly

Kommunen er således fortsat forpligtet til at skaffe familier og enlige, der har mistet en bolig, den efter omstændighederne bedst egnede midlertidige indkvartering, ikke nødvendigvis en lejlighed, men fx midlertidig indkvartering i hotel, pensionat eller - for enlige - et botilbud efter servicelovens § 94. Det skal understreges, at henvisning til et sådant botilbud kun bør anvendes som en absolut nødløsning for en kortere periode, og at der hurtigst muligt bør tilbydes anden form for indkvartering.

Husvild

Det kan specielt fremhæves, at begrebet "husvild" forudsætter, at det drejer sig om en person eller en familie, der har mistet sin hidtidige bolig og altså står helt uden tag over hovedet. Derfor falder fx studerende, der har brug for bolig i nærheden af uddannelsesstedet, ikke ind under § 66.

Bestemmelsen omfatter derimod fx personer, hvis bolig er brændt eller på anden måde ødelagt, og personer, der bliver sat ud af deres bolig pga. huslejerestance, ulovlig beboelse m.v.

Det er en forudsætning, at de boligløse i den akutte situation ikke selv har mulighed for at skaffe sig indkvartering, og der kan ikke via bestemmelsen skabes nogen varig løsning af deres boligproblem.

 Med venlig hilsen

Erik Jappe

Hjemmeside: http://home7.inet.tele.dk/erikjapp

E-mail: erikjapp@post7.tele.dk