Skal min kæreste betale 2 år gammel flytteopgørelse?

Min kæreste fraflyttede sin lejerbolig på 44 kvm. den 1. juni 1996 (Privatbo/KAB). Den 4. juni 1996 er der lavet synsrapport, som er underskrevet.

Vi hører ikke noget fra udlejer før i juni måned 1998, hvor vi modtager en regning på renter. Min kærste kontakter Privatbo for at høre, hvad de renter dækker, og får den forklaring, at det er fordi, han har en regning hos dem på omkring 14.000 kr. i forbindelse med hans fraflytning, som ikke er betalt. Han beder dem om, snarest at sende den endlige regning, samt kopier af regningerne fra håndværkerne. Det vil de gøre, men pga. af omorganisering så går der nok noget tid, inden vi hører fra dem.

Efter at have fået yderligere 5 rykkere på renterne, har han endelig den 7. oktober 1998 modtaget flytteopgørelsen som lyder på 21.582,81 kr. Herfra er trukket 8.090,40 kr. som udgør depositum, så det endelige beløb bliver på 13.492,41 kr., som vi skal betale inden 1 måned.

Nu er vores spørgsmål, om det virkelig kan være rimeligt, at de efter 2 år uden en lyd kan komme, og forlange at vi betaler??

SVAR:

Fraflytning af almene boliger er reguleret ved bekendtgørelse (bkg.) nr. 905 af 14.10.96.

Bkg.´en beskriver et fraflytteforløb trin for trin.

Bkg´ ens §§ 10-13, beskriver, at lejer med mindst 1 uges varsel skriftligt skal indkaldes til syn og at lejer, hvis lejer er tilstede ved synet skal have udleveret kopi af rapporten. Senest 14 dage derefter skal udlejer skriftlligt underrette lejer om størrelsen af den anslåede samlede udgift på de arbejder der skal udføres, medmindre udgiften er anført i flytterapporten.

Når arbejderne er udført og udlejer har modtaget håndværkernes regninger skal udlejer "uden unødig forsinkelse" sende lejer den endelige flytteopgørelse. Opgørelsen skal indeholde oplysning om, hvilke arbejder der er udført, hvad de har kostet og hvordan lejerens andel er beregnet m.m.

"Uden unødig forsinkelse" forståes i teorien og retspraksis som ca. 4 uger.

Overholder udlejer ikke disse frister eller blot en af disse fortaber udlejer sit krav mod lejer for de udførte arbejder - dvs., at lejer ikke skal betale for de udførte arbejder og at lejer skal have sit indskud/depositum tilbagebetalt.

Udlejers pligter er nøje beskrevet og hårdt sanktioneret.

Hvorvidt udlejer i jeres tilfælde har tilsidesat bkg.´en har jeg ikke ud fra de givne oplysninger alene mulighed for at vurdere.

Har udlejer overholdt bkg.´en til punkt og prikke og på opfordring kan dokumentere at have fremsendt prisoverslag og slutafregning inden for de fastsatte frister - eller er der særlige grunde til at udlejer ikke har kunnet få materialet afleveret, vil udlejer kunne forlange betaling.

I nævner, at have modtaget 5-6 rykkere med rentetilskrivning, hvilket tyder på, at udlejer har været kendt med jeres nye adresse.

Jeg vil foreslå, at I skriver til udlejer og beder udlejer dokumentere at have overholdt alle frister og formkrav.

Hvis udlejer ikke umiddelbart kan/vil imødekomme jeres ønske vil jeg anbefale at I kontakter en advokat for bistand.

Hvis udlejer derimod til fulde kan dokumentere at have overholdt bkg.´en må I indstille jer på at skulle betale.

Med venlig hilsen

Michael Lindquist

Ret & Råd, Greve

rrlogofa.gif (7078 bytes)