Er ejerforeningens bestyrelse ansvarlig for ejendommens stand?

Jeg har et spørgsmål angående vores ejerforening.

I vores ejerforening er alle ejerlighederne medlem af foreningen. Der er en bestyrelse, administrator og en revisor. Der eksisterer kun generelle betingelser for foreningen og ordensreglementet.

Problemet er, at bestyrelsen ikke sørger for at vedligeholde ejendommen. Jeg synes at mange ting trænger til at blive vedligeholdt, men jeg er ene med dette synspunkt.

Vores frivillige viceværtordning fungerer overhovedet ikke. Der bliver ikke vasket trapper mv. Kun det nødvendigste f.eks at lukke op for renovationsfolkene bliver gjort.

Mit spørgsmål er, om der er nogle regler (love), der kan henvises til for at få hævet niveauet på ejendommen, og hvordan er bestyrelsen ansvarlig for ejendommens stand.

Svar

Ifølge normalvedtægternes § 7, stk. 2 (som må formodes at gælde i jeres ejendom) påhviler det bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af foreningens anliggender, herunder betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer, renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse i det omfang, sådanne foranstaltninger må anses for påkrævede.

Ifølge Peter Bloks Ejerlejligheder 3, udg. 1995 side 185 kan ejerforeningens forsømmelse af vedligeholdelsespligten medføre, at ejerforeningen bliver erstatningsansvarlig over for den enkelte ejerlejlighedsejer, f. eks. hvis utætheder i taget bevirker vandskader i en lejlighed.

Peter Blok uddyber synspunktet i samme bog p. 453 ff., hvor det anføres, at bestyrelsen er erstatningsansvarlig over det enkelte medlem af ejerforeningen efter den almindelige culparegel, d.v.s. hvis bestyrelsen forsømmer sine pligter. Den enkelte ejer kan gøre ansvaret gældende ved et direkte søgsmål for sit personlig tab, hvis bestyrelsens forsømmelser vedr. vedligeholdelsespligten medfører skader i den enkelte ejerlejlighed.

Der er mig bekendt ikke nogen trykt retspraksis på dette område.

Det beror på skønsmæssig vurdering, om bestyrelsen har forsømt vedligeholdelsespligten, og der skal formentlig meget til, før bestyrelsen vil blive erstatningsansvarlig. Hvis der er ansvar, må dette ansvar efter min opfattelse også omfatte en dokumenteret værdinedgang af ejerlejligheden som følge af den mangelfulde vedligeholdelse.

Jeg vil foreslå, at du skriver til ejerforeningen og tager forbehold om erstatning for ethvert tab, som den mangelfulde vedligeholdelse af ejendommen påfører dig.

Jeg håber, at dette vil få ejerforeningen til at reagere, herunder også at sørge for, at viceværtsordningen fungerer.


Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg