Hvordan slipper man af med en støjende lejer?

Jeg ejer en ejerlejlighed i en ejendom med 4 ejerlejligheder. De 3 beboes af ejerne, den 4. er lejet ud. Til en meget støjende (musik) og utålelig lejer. Vi bliver vækket af høj musik på alle tider af døgnet (ALLE) og vi har flere gange bedt ham vise hensyn til os andre som boede her først - og ejer lejlighederne!

Det får ham som regel til at skrue mere op! Vi har truet med politiet - men det har de jo ikke tid til at tage sig af - hvilket han lukrere på.

Kan vi tvinge ejeren til at smide hans lejer ud?

Endvidere tager han ikke sin turnus med skraldespande, renhold af trapper og gård, samt viser slet ikke interesse i at bo her - vi andre kan så få lov at samle op.

Vi har ingen officiel husorden - men kan hurtigt få en. Hvor kan man finde oplæg til en sådan?

Larmen har stået på siden ultimo juni - desværre skal man trænge gennem hans rus for at tale med ham, hvilket kan være temmeligt ubehageligt. Vi havde en velfungerende ejendom indtil denne mand flyttede ind - men hvad kan vi gøre?

Når han bor til leje et sted, skal han vel indrette sig efter, hvad vi andre lever under? Og er der nogen chancer for at tvinge ham ud?

Svar:

I har mulighed for at tvinge den støjende lejer ud af ejerlejligheden, selv om der rent bevismæssigt er tale om en vanskelig sag. Men I vil få betydeligt lettere ved det, såfremt ejeren af lejligheden - dvs. udlejeren - vil være med til at gøre tilværelsen udholdelig for dig og de to øvrige ejere.

Efter lejeloven skal lejeren overholde de almindelige ordensregler, der gælder, lige som han skal rette sig efter andre rimelige påbud - for nu at citere lejelovens § 27 stk 2.

Ejeren af lejligheden kan ensidigt pålægge lejeren at rette sig efter en rimelig husorden, fx med en bestemmelse om, at der ikke må spilles høj musik mellem kl. 19 og 8.

Overtræder lejeren et sådan regel, kan ejeren af lejligheden give lejeren en påmindelse om at skrue ned for musikken - og tilføje, at hvis det ikke sker vil lejemålet blive opsagt (eller i værste fald ophævet) i overensstemmelse med lejelovens § 83 litra e, der bestemmer følgende:

(opsigelse kan ske) "Når det må antages, at der trods udlejerens påmindelse ved det lejedes benyttelse ikke er iagttaget god skik og orden, herunder når lejeren ved støjende adfærd... har været til ulempe for ejendommen eller de øvrige beboere...".

Ejeren af lejligheden gør klogt i at fremsende en husorden samt eventuelle påmindelser i anbefalede breve, som han - af bevismæssige grunde - beholder kopier af.

Lejeren skal ikke nødvendigvis "indrette sig efter hvad I andre lever under", for som ejere kan I udmærket aftale nogle ordninger, der kun gælder ejere. En lejer vil fx næppe kunne forpligtes til at vaske trapper eller indgå i turnusordninger, som ejerne af de enkelte boliger har aftalt.

For ejerne gælder lov om ejerlejligheder, mens lejeren er omfattet af leje- og boligreguleringslovens regler.

Prøv eventuelt i første ombæring at få ejeren af lejligheden til at sende den støjende lejer et påbud om at skrue ned - på baggrund af massive klager fra de øvrige beboere - og med en oplysning om, at i modsat fald vil lejeforholdet bliver opsagt eller ophævet, så han straks skal flytte.

Måske hjælper det?

Med venlig hilsen

Erik Frodelund