Har ejerforening pligt til at benytte revisor?

Vi er en mindre ejerforening med14 lejligheder, der indtil nu har benyttet revisor ved årets afslutning.

Er revisor nødvendig ifølge loven ?

Det skal bemærkes, at vi naturligvis fører kassebog og pt. udg/indtægt på PC.

Grundet trang økonomi vil vi jo gerne evt. spare revisorudgift.

Svar:

Reglerne om revision af ejerforeningers regnskab står ikke i loven, men fastsættes i ejerforeningens vedtægter.

I normalvedtægten for ejerforeninger er anført følgende om revision:

§ 11. Ejerforeningens regnskab revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Når det begæres af mindst l/4 af foreningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, skal revisor være statsautoriseret.

Stk. 2. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. I forbindelse med sin revision skal revisor undersøge, om forretningsgangen er betryggende.

Stk. 4. Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som han finder af betydning for udførelsen af sit hverv.

Stk. 5. Der føres en revisionsprotokol. I forbindelse med sin beretning om revision af et årsregnskab skal revisor angive, hvorvidt han finder forretningsgangen betryggende.

Stk. 6. Hver gang indførsel i revisionsprotokollen er sket, skal denne fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen med deres underskrift bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indførelsen.

Der kan være vedtaget og tinglyst andre vedtægter end normalvedtægten, og i så fald er disse specialvedtægter gældende.

Der er mange ejerforeninger - navnlig i de mindre ejendomme, som ikke benytter registreret eller statsautoriseret revisor, da man derved kan spare denne udgift.

Bemærk, at normalvedtægten ikke stiller krav om, at revisor skal være registreret endsige statsautoriseret. Det må dog kræves, at den pågældende revisor for foreningen er uafhændig, dvs. at revisor ikke må være medlem af bestyrelsen af ejerforeningen eller være administrator for denne.

Et menigt medlem af ejerforeningen må derimod godt være revisor for denne, hvis den pågældende tør tage dette ansvar. Den pågældende vil ikke kunne blive fritaget for ansvar med den begrundelse, at han ikke havde forstand på revision.

 

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg