For sen levering af ny bil.

Hvad har man af rettigheder, når en bil ikke bliver leveret til den tid, som er anført i slutsedlen.

Der er tale om ca. 6 ugers forsinkelse.

Jeg har måttet aflyse en planlagt bilferie p.g.a. af den manglende bil..

Det skal dog nævnes, at leveringsdatoen i slutsedlen er anført som en ca. dato

SVAR:

Du kan benytte købelovens regler, når bilen ikke bliver leveret i rette tid, og det vil sige §§ 74 og 75, som lyder således:

§ 74. Leveres salgsgenstanden ikke i rette tid, og skyldes dette ikke køberen eller en omstændighed, som han bærer risikoen for, foreligger der forsinkelse.
Stk. 2. I tilfælde af forsinkelse kan køberen hæve købet, såfremt forsinkelsen er af væsentlig betydning for ham og sælgeren måtte forudsætte dette. Det samme gælder, hvis sælgeren ikke efter påkrav leverer salgsgenstanden inden udløbet af en rimelig frist, som køberen har fastsat, eller, hvis der ikke er fastsat en sådan frist, inden rimelig tid.

§ 75. Har sælgeren på grundlag af et forbehold i aftalen udskudt leveringstiden, kan køberen hæve købet, hvis sælgeren ikke efter påkrav leverer salgsgenstanden inden udløbet af en rimelig frist, som køberen har fastsat, eller, hvis der ikke er fastsat en sådan frist, inden rimelig tid.

Da leveringstidspunktet er angivet med et vist spillerum - "cirka" -, gør du klogt i at sende sælgeren et anbefalet brev, som du af bevismæssige grunde beholder en kopi af, og hvor du forlanger bilen leveret inden fx to uger. I modsat fald kan du fx forbeholde dig ret til at hæve købet. Du bør i brevet også tage forbehold om erstatning for dit tab som følge af forsinkelsen. Vi kan ikke på det foreliggende grundlag bedømme, om du eventuelt kan få en sådan erstaning.

Men ønsker du den pågældende bil, nytter det selvfølgelig ikke at hæve købet. I så fald kan du kun gøre én ting. Nemlig vente til forhandleren kan opfylde aftalen med dig og så samtidigt kræve ertatning for dit tab som følge af den forsinkede levering.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund