Hvornår forældes erstatningskrav for graffiti-hærværk?

Kan et krav om erstatning for graffiti hærværk blive forældet ?

Og i givet fald, efter hvor mange år ?


Svar:
Erstatningskravet forældes på 3 år  fra skadens indtræden.

Hvis skadelidte var ubekendt med fordringen eller skyldneren, regnes forældelsesfristen først fra den dag, da skadelidte fik eller burde have fået kendskab hertil, dog indtræder forældelsen senest 10 år efter den skadegørende handlings ophør.

Der gælder dog en særlig undtagelse i forældelseslovens § 13, som lyder således:

Udløb af forældelsesfristen er ikke til hinder for, at det under en straffesag, hvor tiltalte findes skyldig, kan pålægges tiltalte at betale erstatning eller godtgørelse til forurettede i anledning af det strafbare forhold. En sådan fordring kan også gøres gældende under et særskilt søgsmål, der anlægges inden 1 år efter endelig afgørelse i en straffesag, hvor tiltalte er fundet skyldig, eller inden 1 år efter skyldnerens vedtagelse af bøde eller anden strafferetlig sanktion.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne
Sankt Knuds Torv P/S

Ryesgade 31
Postboks 5009
8100 Århus C
Tlf.: 8613 0600
Fax: 8613 1500