Kan mægler kræve salær for handel, som ikke blev gennemført på grund af købers misligholdelse?

Min mor har sit hus til salg hos en statsautoriseret ejendomsmægler. En køber har underskrevet købsaftale, men har siden misligholdt handlen ved ikke at indbetale de aftalte beløb, køber har ikke fået huset udleveret. Køber har fået henstand, men har heller ikke overholdt disse datoer. Handlen er nu hævet og der skal gennemføres et dækningssalg.

Spørgsmål: Skal min mor betale ejendomsmægleren salær for den handel som ikke blev gennemført pga. af købers misligholdelse?

Hvis mægler skal have salær for både det første ikke gennemførte salg og dækningssalget, skal min mor så betale begge salærer, hvis der ikke kan inddrives penge fra køber?

Svar:

 Indtil d. 01.01.2015 villle mægleren ikke have krav på salær for det første salg. Dette fulgte af lov om omsætning af fast ejendom § 11, stk. 2, som lød således

Går formidlerens opdrag ud på salg, bortfalder vederlagskravet, hvis handelen ikke bliver gennemført på grund af den anviste købers forhold. Går opdraget ud på køb, bortfalder vederlagskravet, hvis handelen ikke bliver gennemført på grund af den anviste sælgers forhold.

Den pågældende bestemmelse blev ikke medtaget i lov om formidling af fast ejendom m.v., som trådte i kraft d. 01.01.2015. Mægleren har derfor som udgangspunkt ret til salær, selv om handlen ikke gennemføres på grund af købers misligholdelse, medmindre der i formidlingsaftalen er indgået en aftale om, at mæglerens ret til salær bortfalder, hvis handlen ikke gennemføres som følge af købers misligholdelse

Hvis mægleren vidste eller burde vide, at køber ikke ville kunne gennemføre handelen, kan mæglerens  salær nedsættes eller bortfalde, men det kræves, at der foreligger  en ikke ubetydelig pligtforsømmelse fra ejendomsmæglerens side,

I de fleste formidlingsaftaler er mæglerens salær delt op forskellige ydelser, f. eks. værdiansættelse: 5.000 kr., bereging af provenu 6.000 kr., udarbejdelse af salgsopstilling 6.000 kr., førsalgsbehandling og lovpligtig rådgivning af sælger 6.000 kr. fremskaffelse af køber 10.000 kr. Hvis køber nr. 1 misligholder, og handlen derfor må hæves, skal mægleren ikke udføre en stor del af arbejdet på ny, og salæret for salget til køber nr. 2 skal derfor nedsættes.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne Sankt Knuds Torv, Århus C.

Århus