Hvad gør jeg med min gæld til Nykredit?

Jeg har fået følgende brev fra Nykredit.

Hvad gør jeg ?

Jeg er gift og min kone er pensionist og jeg er på overgangsydelse og har derfor ikke noget at betale med

Nykredit overtog overnævnte ejendom på tvangsauktion i 1992.

Vort tab, som De ifølge Nykredits lånevilkår hæfter personlig for kan opgøres således.

Fordring på auktionsdagen kr. 505.995,81-budsum k r. 368.000,00, personlig fordring kr. 137.995,81.

Hertil vil blive tillagt renter fra auktionsdagen, 9% p.a.

Ejendommen er videresolgt med yderligere tab for Nykredit i forhold til ovennævnte opgørelse. Dette tab vil Nykredit ikke gøre gældende over for dem.

Med henblik på etablering af en afviklingsordning bedes de inden 14 dage rette henvendelse til vor afdeling for personlig gældsansvar
.

SVAR:

Jeg vil råde dig til at meddele Nykredit, at du ikke ejer noget, som der kan gøres udlæg i, og at du ikke er i stand til at tilbyde en afdragsordning. Hvis du ikke er i stand til at afdrage gælden med et beløb på over 1.400 kr. om måneden, tjener det intet formål at starte en afdragsordning, idet du i så fald på grund af rentetilskrivningerne aldrig bliver færdig med gælden alligevel.

Hvis din kone ikke var medejer af huset eller meddebitor på lånet, hæfter hun naturligvis ikke for det afkrævede beløb.

Kravet forældes på 20 år, og forældelsesfristen afbrydes ved en almindelig rykkerskrivelse, således at der nu løber en ny 20-årig forældelse. Renterne forældes derimod på 5 år fra forfaldstid, og denne forældelse afbrydes ikke af en almindelig rykkerskrivelse.

Det ser i øvrigt ud til, at fordringen er opgjort korrekt. Hvis huset var videresolgt for et større beløb en budsummen på tvangsauktionen kunne du have krævet, at fordringen mod dig blev nedsat. Dette følger af retsplejelovens § 578, som er sålydende:

Gør en pant- eller udlægshaver, der ved auktionen har købt ejendommen til en pris, som ikke gav ham fuld dækning, sit krav gældende som personlig fordring mod skyldneren eller andre, kan retten nedsætte fordringen i det omfang, det ved senere salg af ejendommen eller på anden måde godtgøres, at auktionsbudet stod i misforhold til ejendommens værdi på auktionstidspunktet.


Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg