Er der 30 dages returret i en privat hestehandel?

Hvordan er reglerne i en hestehandel mellem private, jeg tænker her specielt på returret af hesten, hvis den fx. er syg?

Jeg tror de fleste hesteejer mm. går med en ide om, at du altid har 30 dages returret af hesten. Hvilke regler er der ? 

Er der ikke lige kommet nogle nye lovgivninger til beskyttelse af køber ved evt. fejl eller mangler ?

Svar:

Handel med heste betragtes rent juridisk som handel med løsøre (altså ting, der ikke er fast ejendom) og følger derfor reglerne i Købeloven, medmindre parterne i aftalen har fraveget disse regler.

Handel mellem private betragtes juridisk som et "almindeligt" køb og følger altså ikke de særlige regler om forbrugerkøb, som også findes i Købeloven.

Hverken ved "almindelige" køb eller ved forbrugerkøb findes der imidlertid en lovregel, som den, du efterspørger. Efter dansk ret er udgangspunktet, at en aftale - også en købsaftale - er bindende for parterne. Det betyder bl.a., at der ikke er fortrydelses-/returret, medmindre det enten har været aftalt, eller hesten viser sig at lide af så alvorlige skjulte fejl og mangler, at køber af denne grund er berettiget til at hæve handelen.

Hvis hesten viser sig ikke at være rask, er der først og fremmest 2 ting, der vil være afgørende, nemlig dels om sygdommen/skaden må antages at have været til stede på salgstidspunktet, dels om sygdommen/skaden må betegnes som en væsentlig mangel, hvilket den normalt vil være, hvis hesten er uegnet til den brug, den - kendeligt for sælger - er købt til. Begge dele vil som udgangspunkt være købers bevisbyrde.

Reklamationsfristen i Købeloven er på 1 år - d.v.s. eventuelle fejl og mangler skal være påpeget overfor sælger senest 1 år efter købet. Sker det ikke, er reklamationsretten fortabt - også selv om det måske ikke har været muligt at konstatere fejlen inden fristens udløb (hvad der dog nok sjældent vil være tilfældet ved heste).

Med venlig hilsen

Husen Advokater

Karen Kaufmann