Kan jeg få erstatning for tab på 10.000 kr. som følge af sammenbøjet alu-stige?

Jeg købte i Brugsen en alu-stige, som ved korrekt brug bøjede sammen og medførte direkte skader for ca. 10.000 kr. Anmeldte det til Brugsen, som foranledigede stigen afhentet og undersøgt hos leverandøren, som afviser at der er tale om en produktionsfejl.

Sagen "syltes" nu i leverandørens forsikringsselskab. Hvad er mine rettigheder/muligheder:

Har Brugsen et ansvar?

Hvad med Forbrugerklagenævnet?

Hvad kan jeg gøre for at få godtgjort de direkte omkostninger, som stigens sammenbrud medførte?"

SVAR:

Med hensyn til stigens købspris er jeg ikke i tvivl om, at du vil kunne ophæve købet og få pengene tilbage, idet stigen jo klart er mangelfuld. Dette gælder efter de normale kontraktsretlige køberegler mellem dig og Brugsen.

Med hensyn til følgeomkostninger på ca. kr. 10.000 er der dog det problem, at man efter de almindelige kontraktsretlige køberegler mellem dig og Brugsen må stille et vist krav om, at Brugsen vidste eller burde vide (d.v.s. at Brugsen kunne påregne), at disse omkostninger ville indtræffe som følge af manglen ved stigen. Dette finder jeg er tvivlsomt, idet Brugsen jo - formentlig - hverken har kendskab til manglen eller kendskab til hvordan du anvendte stigen, og at disse følgeomkostninger ville
indtræffe.

Problemet m.h.t. følgeomkostninger må i stedet søges løst efter Produktansvarsloven. Efter denne lovgivning er producenten objektivt ansvarlig for de skader, som forvoldes af et defekt produkt (at stigen var defekt mener jeg er forholdsvist oplagt). Efter lovens § 10 hæfter mellemhandleren (d.v.s. Brugsen) direkte overfor skadelidte; - d.v.s. at du kan rette dit krav direkte mod Brugsen. I denne forbindelse skal du bevise skaden, defekten og årsagsforbindelsen mellem defekten og skaden, hvilket jeg ikke mener skulle være helt umuligt på baggrund af din beskrivelse. Jeg bemærker endvidere, at skader som i denne sag (d.v.s. de såkaldte "forbrugertingsskader") er undergivet lovens § 8 er fastsat en selvrisiko på kr. 4.000,00 (en bagatel-grænse), som således skal fradrages i erstatningen for tingsskade.

Du spørger, hvad du kan gøre for at forfølge spørgsmålet.

Hvis du ønsker at forfølge spørgsmålet kan du - som du selv skriver - prøve at rette henvendelse til Forbrugerklagenævnet, som behandler klager over  klager fra forbrugere vedrørende varer, arbejds- og tjenesteydelser. Imidlertid er det min opfattelse, at Forbrugerklagenævnet vil afvise at  tage stilling til spørgsmålet om følgeskaderne - og således alene behandle spørgsmålet om selve købet af stigen - idet Forbrugerklagenævnet vil afvise at behandle mere komplicerede sager, f. eks. hvis der er tale om en tvist, hvis faktiske omstændigheder er komplicerede eller uoverskuelige og derfor forudsætter en egenlig bevisførelse.

Ud over dette kan du selv prøve at lægge pres på Brugsen for at betale, og såfremt dette ikke måtte give resultat, må du nødvendigvis rette henvendelse til en advokat med henblik på at anlægge en egentlig retssag.

Med venlig hilsen,

Martin Skovbjerg

DRACHMANN ADVOKATER

Ret & Råd, Helsingør

retraad.gif (5798 bytes)