Må et inkassofirma opsøge mig på min bopæl?

Jeg har været medlem i en musik klub, af den slags som sender materiale automatisk uden at man har bestilt det.

Jeg modtog en cd, som jeg nægtede at betale.

Sagen har nu kørt i mere end 1 år. Jeg har jævnligt fået breve med at sagen ville komme for retten, at jeg ville blive registreret som dårlig betaler etc.

Senest har jeg fået et brev, hvori de skriver at de snart vil sende en såkaldt "konsulent" ud på min adresse.

Er det lovligt?

I så fald hvad skal jeg gøre?

SVAR:

Der gælder ifølge lov om inkassovirksomhed, som trådte i kraft d. 01.10.1997, en række regler, som inkassofirmaet skal overholde, hvis firmaet vil lade en konsulent aflægge dig et personligt besøg. Du får her den fulde ordlyd:

§ 10. Før der over for skyldneren må iværksættes andre foranstaltninger med henblik på inddrivelse af en fordring, skal der til skyldneren være sendt en påkravsskrivelse, der opfylder betingelserne i stk. 2 og 3, og den i stk. 3 nævnte frist skal være udløbet, jf. dog § 11.

Stk. 2. I påkravsskrivelsen skal tydeligt angives alle oplysninger, som er nødvendige for skyldnerens bedømmelse af fordringen.

Stk. 3. I påkravsskrivelsen skal angives en frist, inden for hvilken skyldneren kan indfri fordringen, uden at der foretages foranstaltninger, hvorved der påføres skyldneren yderligere omkostninger. Fristen skal være mindst 10 dage fra afsendelsen af påkravsskrivelsen.

§ 11. Uanset § 10 kan der iværksættes retslige skridt mod skyldneren med henblik på inddrivelse, i det omfang overholdelse af denne bestemmelse vil medføre en nærliggende risiko for, at fordringen ellers ikke vil kunne inddrives.

§ 12. Der må ikke uden skyldnerens forudgående anmodning herom rettes personlig henvendelse til skyldneren på steder, hvortil der ikke er almindelig adgang, medmindre et skriftligt varsel forinden er kommet frem til skyldneren. I varselsskrivelsen skal tydeligt være angivet stedet og det omtrentlige tidspunkt på dagen, hvor henvendelsen vil finde sted, samt autorisationsindehaverens telefonnummer og adresse. Varselsskrivelsen må ikke afsendes, før den i § 10, stk. 3, nævnte frist er udløbet. Har den varslede henvendelse fundet sted, uden at skyldneren er blevet truffet, må personlige henvendelser herefter foretages uden yderligere varsler, såfremt dette er anført tydeligt i varselsskrivelsen.

Stk. 2. Personlig henvendelse til skyldneren uden forudgående anmodning herom, jf. stk. 1, må kun ske på hverdage herunder lørdage, bortset fra juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag og må kun ske i tidsrummet mellem kl. 8.00 og kl. 21.00, lørdage dog kun i tidsrummet mellem kl. 8.00 og kl. 16.00.

Stk. 3. Er skyldneren en fysisk person, må personlig henvendelse til skyldneren uden forudgående anmodning herom, jf. stk. 1, kun ske på skyldnerens bopæl. Driver den pågældende skyldner egen erhvervsvirksomhed, kan sådan henvendelse dog tillige ske på virksomhedens adresse.

Stk. 4. Den, der foretager personlig henvendelse til skyldneren, skal over for skyldneren straks legitimere sig ved et legitimationskort, som udstedes af justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil.

Stk. 5. For udstedelse af legitimationskort betales 300 kr.

 

Overtrædelse af ovenstående regler kan straffes med bøde eller hæfte.

Du kan i øvrigt bare lade være med at lukke den pågældende konsulent ind i din bolig.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg