Skal min erstatning for personskade deles?

Jeg har efter et trafikuheld i 2011 modtaget mén erstatning samt erstatning for tabt erhvervsevne. Kan dette holdes uden for en bodeling ved skilsmisse ?

Hvis en del af beløbet er anvendt til indfrielse af gæld i vor fælles ejendom, og en anden del til renovering/istandsættelse af ejendommen, kan dette beløb (med renter) da udtages af boet inden bodeling ? Gælder det samme om f.eks. 30 år ?

Med andre ord, - hvad menes der med "at beløbet ikke er forbrugt" ? Menes der, at der ikke er midler i boet svarende til erstatningen, således at denne ikke kan udtages af boet, eller menes der, at beløbet ikke er investeret på den ene eller anden måde ?

Svar:

Du kan holde såvel ménskadeerstatningen som erhvervsevnetabserstatningen uden for bodelingen ved separation eller skilsmisse, hvis beløbene ikke er forbrugt. Dette følger af ægtefællelovens § 36, som lyder således:

§ 36. Værdien af en ægtefælles erstatninger, godtgørelser og forsikringsudbetalinger m.v., der skyldes erhvervsevnetab, varigt mén, svie og smerte, kritisk sygdom og tort m.v. som følge af personskade, indgår ikke i formuedelingen, i det omfang det modtagne er i behold. Det modtagne anses også for at være i behold, hvis det er anvendt til betaling af gæld, der bestod på tidspunktet for modtagelsen, og som ville kunne fratrækkes i delingsformuen, jf. § 29, stk. 1.

Stk. 2. Stk. 1 gælder også for værdien af erstatning til en ægtefælle, der har mistet en forsørger, for en ægtefælles godtgørelser efter §§ 26 og 26 a i lov om erstatningsansvar og for godtgørelser for overtrædelse af lov om etnisk ligebehandling og lov om ligestilling af kvinder og mænd.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på erstatninger for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser for uberettiget afskedigelse og lignende godtgørelser, der udbetales i tilknytning til et ansættelsesforhold.

Den omstændighed, at beløbet er brugt til indfrielse af pantegæld i ejendommen kan ikke betegnes som forbrug.

Forbedring af ejendommen er heller ikke forbrug, medens dette er tilfældet med vedligeholdelse/istandsættelse.

Du kan ikke få beløbet forrentet, da udtagelsesretten efter ÆFL § 36 kun går på selve beløbet.

Der gælder ingen tidsgrænse for anvendelsen af udtagelsesretten, men jo længere tid der er gået, jo sværere bliver det at bevise, at erstatningen ikke er forbrugt.

Med :-) hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus