Kan forsikringssum for kritisk sygdom udtages forlods ved skilsmisse?

I anledning af at min mand og jeg skal skilles har jeg flg. spørgsmål: 

Min mand fik i juni sidste år udbetalt 100.000 kr. en arbejdsmarkedspensions kritisk sygdoms-dækning. Han har senere brugt pengene på bl.a. en motorcykel, der nu har en værdi på ca. 70.000 kr.


Min kommende eksmand siger, at motorcyklen ikke skal indgå i bodelingen, da den er købt for penge, som stammer fra kritisk-sygdom udbetalingen. Han fik ikke varige men, og derfor altså heller ingen erstatning for mistet arbejdsevne. 

Har han ret i det?

Svar:

Det er uafklaret i retspraksis, om beløbet kan udtages forlods i medfør af en analogi til erstatningsansvarslovens § 18, stk. 2, som lyder således:

§ 18: Krav om erstatning og godtgørelse for personskade og krav om erstatning til den, der har mistet en forsørger, kan ikke overdrages, så længe kravet og dets størrelse ikke er anerkendt eller fastslået af domstolene.

Stk. 2. Erstatning og godtgørelse som nævnt i stk. 1, der ikke må antages at være forbrugt, indgår ikke i formuefællesskabet mellem ægtefæller ved skifte i anledning af ægteskabs ophør, separation eller bosondring. Erstatningen eller godtgørelsen indgår dog i formuefællesskabet, når den, som erstatningen tilkommer, afgår ved døden, medmindre erstatningen eller godtgørelsen ifølge ægtepagt er særeje.

Stk. 3: Reglerne i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på krav om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

 

Jeg vil tro, at en domstol vil nå frem til, at et beløb svarende til motorcyklens nuværende værdi kan udtages forlods.

 

Med venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600