Hæfter jeg for min kones skattegæld?

I 1991 indgik min hustru en aftale med et investeringsfirma om køb af aktier. Finansieringen skulle ske ved en lånoptagelse af et stort beløb med deraf følgende skattefordel ved rentefradrag, som efterfølgende skulle indbetales som afdrag på lånoptagelsen.

Jeg som hendes husbond advarede og påtalte min modvilje mod et arrangement af en sådan art og har overhovedet ikke haft indflydelse, ej heller økonomisk gevinst ud af arrangementet. Min kone ville ikke lytte og mente, at selv om hun er gift kunne disponere efter egne overvejelser.

Vores kommunes Skatteankenævn har nu underkendt de foretagne fradrag, som er af en betydelig størrelse og vil nu kræve beløbet indbetalt til skattevæsenet.

Vores aktiver er som følger.

Lejet bolig

Bil

Sommerhus købt for ca. 13 år siden, jeg er eneunderskriver af skøde og pantebreve, udbetaling er af mine opsparede midler.

Min kone er arbejdsløs

Jeg driver selvstændigt erhverv med meget ringe indkomst.

Mine spørgsmål er følgende.

1. Kan skattevæsenet gøre udlæg i vores ( mit ) sommerhus og hvor meget.

2. Kan skattevæsenet gøre udlæg i min virksomhed som er et I / S

3. Kan skattevæsenet forlange min bil solgt som jeg bruger privat og til driften af virksomheden.

4. Hvor meget kan skattevæsenet forlange at min kone skal afdrage tilbage når hun er på overførselsinkomst.

5. Kan skattevæsenet forlange tilbagebetaling fra min indkomst.

6.Er det helt umuligt for mig at undgå i al evighed at være bundet op på min kones fejltrin.

7.I hvor mange år ud i fremtiden kan skattevæsenet forlange afdragsordning af min kone.

Jeg føler mig uhyggeligt bundet af dette, bla. a. på grund af fremtidige økonomiske dispositioner evt. køb af bil, etc. og min soliditet vil ikke være værd at tale om længere. Jeg kan næsten ikke se andre muligheder end at forlange skilsmisse, og vil det i det hele taget hjælpe noget.?

Svar:

Du hæfter desværre for din kones skattegæld, da denne er opstået under ægteskabet. Dette følger af lov om inddrivelse af gæld til det offewntlige § 12, der lyder således:

Er udlæg forgæves forsøgt hos den skattepligtige selv, kan udlæg ske i ejendele, der tilhører den med ham samlevende ægtefælle, eller om nødvendigt i ejendele, der tilhører børn, og som er medregnet ved hans skatteansættelse. Dette gælder ikke ved udlæg hos en indeholdelsespligtig for skattebeløb, som denne har været pligtig at indeholde.

Hvis din kone ikke kan betale sin skattegæld, kan udlæg foretages i samtlige dine aktiver, og det nytter ikke at gøre disse til dit særeje. Du hæfter, uanset at du ikke har haft noget som helst med skattegælden at gøre.

Der kan gøres udlæg i dit sommerhus og i din bil, og i din nettoandel i interessentskabet. Hvis du ikke betaler gælden frivilligt, kan skattevæsenet begære dit sommerhus og din bil solgt på tvangsauktion. Derimod kan din andel i interessentskabet ikke sættes på tvangsauktion.

Der kan ikke ske løntilbageholdelse over for dig.

Din hæftelse ophører, hvis samlivet ophæves, og naturligvis også ved separation og skilsmisse. Efter en eventuel skilsmisse må I godt bo sammen igen, medens en samlivsgenoptagelse efter separation medfører, at I er gift på ny med den virkning, at din hæftelse for din hustrus skattegæld dukker op på ny.

Ved en separation eller skilsmisse skal din kone ved bodelingen have halvdelen af din nettobodel, og denne halvdel vil skattevæsenet herefter kunne gøre udlæg i. Hvis I skævdeler fællesboet til din fordel, er der en risiko for, at skævdelingen senere vil blive omstødt efter reglerne om omstødelse af gaver til nærtstående i konkurslovens § 64. Hvis I havde haft særeje, ville problemerne kunne løses ved en separation eller en skilsmisse, men det har I tilsyneladende ikke.

Skattegælden forældes på 3 år, men hvis gælden søges inddrevet, vil denne retsforfølgning afbryde forældelsen, således at din kone risikerer at hæfte for skattegælden resten af sit liv.

Jeg vil foreslå, at du retter henvendelse til en advokat, som kan søge at vejlede dig i den meget uheldige situation, der er opstået. Det bør i øvrigt overvejes, om sagen skal indbringes for landsskatteretten, og om din kone evt. har et erstatningskrav mod det pågældende investeringsfirma.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg.