Kan min fraseparerede hustru løbe fra afkald på bidrag?

Jeg er netop blevet separeret, og vi har aftalt at hver går til sit uden bidrag til hinanden. Dette står på bevillingen.

Er det muligt for min eks hustru nu senere at ændre dette forhold, og alligevel kræve bidrag ?

Svar:

Hvis der i bevillingen også står, at vilkårene også skal gælde ved en eventuel senere skilsmisse opnået på grundlag af separationen, bliver det meget vanskeligt at få ændret det aftalte vilkår.

Der er dog to bestemmelser i ægteskabsloven, som din fraseparerede hustru eventuelt kan påberåbe sig:

§ 52. En af ægtefællerne truffet aftale om bidragspligten eller om bidragets størrelse kan ændres ved dom, såfremt det på grund af væsentligt forandrede forhold vil være urimeligt at opretholde aftalen.

§ 58. Har ægtefæller med henblik på separation eller skilsmisse truffet aftale om fordelingen af formuen, bidragspligten eller andre vilkår, kan aftalen ved dom ændres eller erklæres for uforbindende, såfremt den skønnes urimelig for den ene ægtefælle på tidspunktet for dens indgåelse.

Hun kan desuden påberåbe sig aftalelovens § 36, som lyder således:

§ 36. En aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvis, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende. Det samme gælder andre retshandler.

Stk. 2. Ved afgørelsen efter stk. 1 tages hensyn til forholdene ved aftalens indgåelse, aftalens indhold og senere indtrufne omstændigheder.

Hvis din hustru havde haft krav på bidrag i en længevarende periode og hun på trods heraf har givet afkald på bidrag - f. eks. i en situation, hvor hun har været deprimeret eller tynget af skyldfølelse, har hun en mulighed for at få aftalen ændret efter § 58, især hvis hun ikke har fået ordentlig rådgivning i forbindelse med separationen.

Der skal generelt uhyre meget til, før aftalen ændres, og der foreligger meget få sager, hvor aftalen senere er blevet ændret efter de ovennævnte 3 bestemmelser.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg.