Hvordan kan jeg få indblik i min mands økonomi?

Jeg vil gerne vide om en ægtefælle kan kræve, at den anden oplyser om sine økonomiske forhold - løn, skat, opsparing, obligationer mv.

Det er meget utrygt ikke at kende den andens økonomiske forhold for det tilfælde, at vedkommende dør, eller at der opstår risiko for en  restskat, som man subsidiært hæfter for.

Hvis man ikke kan kræve at få oplysninger, kan det jo også være svært at vide, om der er basis for at kræve et vederlagskrav i forbindelse med en evt. senere bodeling.

Jeg er klar over, at ægtefæller under ægteskabet er to i princippet uafhængige personer, men den fælles forsørgelsespligts niveau hænger vel alligevel sammen med de to parters samlede økonomi. Og undtagelserne om retten til indkøb efter reglen om husholdningsindkøb med fælles hæftelse og køb til dækning af hustruens særlige behov (med mandens hæftelse) må også knytte sig til den samlede økonomis formåen.

Hvis man kan kræve oplysningerne, skal man så alligevel have underskrift fra ægtefællen for f.eks. at få kontoudtog fra banken mv.

SVAR:

Du har kun meget begrænsede muligheder for at gennemtvinge en indsigt i din mands økonomiske forhold

I den nu ophævede retsvirkningslovs § 10 var der en regel om, at ægtefæller er pligtige at give hinanden de oplysninger om deres økonomiske forhold, som kræves til bedømmelse af deres underholdspligt, men der var ikke sanktionsmuligheder, hvis en ægtefælle ikke overholdt denne oplysningspligt.

I ægtefælleloven, som trådte i kraft d. 01.01.2018, er der ikke en tilsvarende regel om oplysningspligt

Det eneste du kan gøre, hvis han ikke vil give dig oplysninger, er at søge separation.

Du kan - uden at din mand får besked herom - fra skattevæsenet få kopi af din mands skatteregnskaber og årsopgørelser, jf. Skatteforvaltningslovens § 18, der lyder således

§ 18. Ægtefæller og forhenværende ægtefæller har hver især ret til ved henvendelse til den kommunale skattemyndighed at få oplyst indholdet af ægtefællens selvangivelse og skatteansættelsen af denne for indkomstår, hvori de var ægtefæller og samlevende.

Du har ikke ret til at få indsigt i hele din mands skattemappe.

Du kan ikke få kontoudtog fra banken på din mands konti uden hans samtykke.

 

Med venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600