Kan jeg få mit ægteskab annulleret, da min mand har ført mig groft bag lyset?

Er det muligt at få sit ægteskab annulleret?

Det er fordi jeg sidste år giftede mig med den jeg troede var den eneste ene.

Han havde aldrig været gift før, men jeg fandt ud af, at han har været gift mindst én gang før.

Han havde ingen børn, men her for 3 uger siden fandt jeg ud af, at han har 16 børn med 14 forskellige kvinder.

Han har levet af at sælge sin krop i 25 år til mange forskellige kvinder, dette vidste jeg heller intet om.

Han udgav sig for at være millionær, men jeg har til dags dato aldrig set en krone fra ham.

Jeg mener at disse her grunde her er nok til at annullere et ægteskab, da jeg helt klart føler mig ført bag lyset af min mand.

Hvad sker der ved at annullere et ægteskab. og hvor meget skal vi dele med hinanden, når vi går hvert til sit?

Svar:

Noget tyder på, at du kan få ægteskabet omstødt i medfør af ægteskabslovens § 24, stk.1 nr. 4), idet han har fortiet væsentlige omstændigheder om sit tidligere liv, som med fuld føje ville have afholdt dig fra at indgå ægteskabet, og som endnu må tillægges en sådan betydning for forholdet mellem jer, at ægteskabet ikke med rimelighed kan fordres opretholdt.

Du bør omgående søge advokatbistand med henblik på en vurdering af, om det er fornuftigt at søge omstødelse frem for separation. Dette kan få stor betydning for boets deling.

Hvis ægteskabet omstødes, kan I hver forlods udtage så meget af fællesboet, som svarer til, hvad han har indbragt i boet ved ægteskabets indgåelse, jf. ægteskabslovens § 25, stk. 2.

Med venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600


Ægteskabslovens §§ 24-26

§ 24. Et ægteskab omstødes endvidere efter påstand af den ene ægtefælle:

1) hvis ægtefællen ved ægteskabets indgåelse befandt sig i en tilstand, som udelukker evnen til at handle fornuftsmæssigt,
2) hvis ægtefællen blev tvunget til at indgå ægteskab,
3) hvis ægtefællen ved en fejltagelse blev viet til en anden end sin forlovede eller uden at ville indgå ægteskab, eller
4) hvis den pågældende ægtefælle blev forledt til at indgå ægteskab ved, at den pågældende ægtefælle af den anden ægtefælle gennem falske oplysninger eller svigagtig fortielse af sandheden blev vildledt om, hvem den anden er, eller om sådanne omstændigheder ved dennes tidligere liv, der med fuld føje ville have afholdt den pågældende ægtefælle fra at indgå ægteskabet, og som endnu må tillægges en sådan betydning for forholdet mellem ægtefællerne, at ægteskabet ikke med rimelighed kan fordres opretholdt.

Stk. 2. Sag må anlægges inden 6 måneder efter, at den i stk. 1, nr. 1-2, nævnte tilstand eller tvang er ophørt, eller efter, at ægtefællen er blevet bekendt med de forhold, der er nævnt under nr. 3-4. Sag må anlægges inden 3 år efter ægteskabets indgåelse.

§ 25. Omstødelse medfører samme retsvirkninger som skilsmisse.

Stk. 2. Ved formuedeling ved omstødelse af ægteskab udtager hver ægtefælle forlods så meget af delingsformuen, som svarer til ægtefællens delingsformue ved indgåelsen af ægteskabet samt senere forøgelser af delingsformuen ved arv eller gave eller ved overførsel fra eget særeje. Er delingsformuen mindre end den formue, som ægtefællerne kan udtage forlods, sker der forholdsvis afkortning. Formue, der ikke udtages forlods, deles efter afsnit III i lov om ægtefællers økonomiske forhold.

Stk. 3. Ved formuedelingen indgår de aktiver og passiver, som hver ægtefælle havde ved udgangen af det døgn, hvor der er anlagt sag om omstødelse. Denne dag betegnes ophørsdagen.

Stk. 4. Dør en af ægtefællerne, inden omstødelse er sket, finder afsnit IV i lov om ægtefællers økonomiske forhold anvendelse, jf. dog § 27.

 

§ 26. Omstødes et ægteskab, og var den ene ægtefælle ved ægteskabets indgåelse i god tro med hensyn til omstødelsesgrunden, medens den anden kendte eller burde kende denne, kan der ved afgørelsen tilkendes den førstnævnte ægtefælle en godtgørelse, der fastsættes under hensyn til begges økonomiske kår og de øvrige omstændigheder.