Kan mit barn komme i skole i nabokommunen?

Jeg bor i Rødby kommune.

Mt barn skal gå i en af kommunens skoler der skal nedlægges. Jeg har fået plads på en skole, der ligger tættere på, i nabo kommunen (Maribo), men Rødby kommune vil ikke betale.

Kan jeg gøre noget for mit barn ? ? ?

Svar

Rødby kommune kan måske forpligtes til at betale for dit barns skolegang i Maribo. Nemlig "hvis afstanden mellem elevens bopæl og den ønskede skole er betydeligt kortere end afstanden mellem bopælen og distriktsskolen" ( jf. bekendtgørelse nr. 641 af 28. juli 1993 om skolegang i en anden kommune end bopælskommunen).

Efter den omtalte bekendtgørelse skal en række øvrige betingelser være opfyldt, som du kan studere ved at læse bekendtgørelsen, som lyder således:

§1 En elev har krav på at blive optaget i en folkeskole i en anden kommune end bopælskommunen, hvis afstanden mellem elevens bopæl og den ønskede skole er betydelig kortere end afstanden mellem bopælen og distriktsskolen. Det er en forudsætning, at den ønskede skole erklærer sig villig til at optage eleven, og det kan ske inden for de overordnede økonomiske retningslinier, kommunalbestyrelsen har fastsat.
Stk.2 Bestemmelsen i stk 1 finder anvendelse på de tilfælde, hvor afstanden mellem elevens bopæl og distriktsskolen er mere end dobbelt så stor som afstanden mellem bopælen og den ønskede skole i nabokommunen. Afstanden mellem bopæl og distriktsskolen skal dog mindst være 9 km.
Stk.3 Elevens ret i henhold til stk 1 og 2 bortfalder dog, hvis bopælskommunen tilbyder eleven optagelse i en anden skole i kommunen end distriktsskolen, og afstanden mellem bopælen og denne anden skole er mindre end det dobbelte af afstanden mellem bopælen og den ønskede skole i nabokommunen eller mindre end 9 km.

§2 En elev har krav på at forblive i en folkeskole i en anden kommune end bopælskommunen, hvis den pågældende elev ønsker at undgå et skoleskift i tilfælde af flytning til en anden kommune. Det er en forudsætning, at elevens forbliven på skolen ikke medfører oprettelse af en ekstra klasse.

§3 Når en elev er optaget eller forblevet i en folkeskole i en anden kommune end bopælskommunen, overtager denne skole distriktsskolens rolle. Flytning til en anden skole, herunder også den oprindelige distriktsskole må derefter ske efter reglerne i folkeskolelovens § 36 om skoleskift.

§4 Hvis der ikke indgås en aftale mellem kommunerne om bopælskommunens betaling til skolekommunen for børn, der er optaget i folkeskolen uden for bopælskommunen, fastsættes størrelsen af det beløb, der skal refunderes, til bopælskommunens gennemsnitlige udgift pr folkeskoleelev, dog højst et beløb svarende til skolekommunens tilsvarende udgifter. En eventuel aftale kan omfatte betaling for optagelse i en skolefritidsordning.
Stk.2 Bopælskommunens betalingsforpligtelse udløses for elever, der den 5. september i et givet skoleår er optaget eller forblevet i en folkeskole i en anden kommune end bopælskommunen i medfør af §§ 1 og 2. Betalingsforpligtelsen gælder for hele skoleåret.

Men du har ikke ret til at flytte barnet til en anden skole, fordi det p.t. skal optages på en skole, der senere bliver nedlagt.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund