Kan jeg få aktindsigt i min sygehusjournal?

1. Jeg ville gerne vide, hvilke krav man kan stille til at få indsigt i ens sygehusjournal. Kan man kræve at få en kopi af alle de interne notater, der skrevet i ens journal, som f.eks. hvor megen medicin man har fået , sygeplejerskernes obs., fotos, der er taget i forbindelse med o.p., evt. mod betaling af kopiereing?

2. Hvem tilhører sygejournalen egentlig? Er det sygehuset, afdelingen eller kan man som patient forlange at få udleveret orginal journalen til egen opbevaring, ligesom man får røntgenbilleder med hjem til egen opbevaring.(dog ikke fra hospitalet)?

3. Findes der nogle bestemte jurdiske bestemmelser om, hvorvidt det i ens journal skal fremgå, hvem der har opereret en og hvem der ellers var med på operationsstuen under indgrebet? Skal det stå i journalen?

Jeg spørger, fordi i min sidste journaludskrift fremgik der ikke noget om, hvem der har opereret, hvem der var med på o.p.stuen, for det plejer der at være alle de andre gange, der er der blevet sat et stempel og påført hvem der har været med til operationen. Den journaludskirft jeg har modtaget, er kun selve journalføringen.

SVAR.

Efter lov om aktindsigt i helbredsoplysninger har du ret til aktindsigt i din patientjournal, jf. lovens § 2 stk. 1.

Dog kan din ret til aktindsigt begrænses, hvis den findes at "burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller andre private interesser" (§ 2 stk. 2).

Men i så fald kan du klage til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn.

Der er tale om minimumsregler, så sygehuse har mulighed for at give dig øget aktindsigt, lige som de kan udlevere kopier af røntgenbilleder m.v. (mod betaling).

De enkelte journaler tilhører sygehuset, og patienterne kan ikke forlange at få den hjem til "egen opbevaring" - for nu at svare som spurgt.

Jeg kender ingen regler, der påbyder, at det skal fremgå af en journal, hvem der har opereret, men det burde vel være et almindeligt krav. I hvert fald hvis journalen skal være dækkende.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund