Er prostitution lovligt?

Ærede Brevkasse.

Følgende påstand kom op under en diskussion efter TV programmet "48 timer", som omhandlede prostitution.

Er prostitution lovlig eller ulovlig i Danmark.

I programmet betalte nogle af de implicerede prostituerede skat af deres indtjening. I så fald virker det som om at erhvervet er lovliggjort. Der blev nemlig også nævnt, at man arbejdede på at lovliggøre prostitution.

Hvis at prostitution er ulovlig, kan I henvise til hvor i loven det står skrevet?

SVAR.

Den prostituerede kan ikke straffes for udøvelsen af dette erhverv, som således er lovligt.

Der er derimod bestemmelser om straf for rufferi, alfonseri og anden mellemmandsvirksomhed. Disse bestemmelser, som jævnligt anvendes i praksis, findes i straffelovens §§ 228 og 229, som lyder således:

§ 228. Den, der

1) forleder nogen til at søge fortjeneste ved kønslig usædelighed med andre,

2) for vindings skyld forleder nogen til kønslig usædelighed med andre eller afholder nogen, der driver erhverv ved kønslig usædelighed, fra at opgive det, eller

3) holder bordel,

straffes for rufferi med fængsel indtil 4 år.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der tilskynder eller bistår en person under 21 år til at søge erhverv ved kønslig usædelighed, samt den, der medvirker til en persons befordring ud af riget, for at denne i udlandet skal drive erhverv ved kønslig usædelighed eller benyttes til sådan usædelighed, når den befordrede person er under 21 år eller uvidende om formålet.

§ 229. Den, der fremmer kønslig usædelighed ved for vindings skyld eller i oftere gentagne tilfælde at optræde som mellemmand, eller som udnytter en andens erhverv ved kønslig usædelighed, straffes med fængsel indtil 3 år eller under formildende omstændigheder med  bøde.

Stk. 2. Den, der udlejer værelse i hotel eller gæstgiveri til benyttelse til erhvervsmæssig utugt, straffes med fængsel indtil 1 år eller under formildende omstændigheder med bøde.

 

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg