Kan vi få aktindsigt i notat om Tårnby Kommunes udskiftning af Amagerbanken som hovedbankforbindelse?

Vi ved med sikkerhed, at der foreligger et notat dateret d. 9. november 2010 fra økonomi- og planlægningsafdelingen, hvor embedsmændene på et lukket byrådsmøde d. 30. november 2010 foreslår, at der skulle optages forhandling om skift af hovedbankforbindelse fra Amagerbanken til en anden bank, og at skiftet skulle ske pr. 1. januar 2011, dvs. 5 uger inden Amagerbanken gik konkurs.

Men et enigt byråd valgte på trods af embedsmændenes forslag at fastholde Amagerbanken som hovedbankforbindelse, med tab af flere millioner kroner af skatteborgernes penge til følge.

Har min mand ifølge lov om offentlighed i forvaltningen ret til at få udleveret en kopi af det ovenfor omtalte notat?

Svar:

Det omtalte notat til den lukkede del af byrådsmødet er undtaget fra aktindsigt efter §7 i lov om offentlighed i forvaltningen:

§ 7. Retten til aktindsigt omfatter ikke en myndigheds interne arbejdsdokumenter. Som interne arbejdsdokumenter anses

1) dokumenter, der udarbejdes af en myndighed til eget brug,
2) brevveksling mellem forskellige enheder inden for samme myndighed og
3) brevveksling mellem en kommunalbestyrelse og dennes udvalg, afdelinger og andre organer eller mellem disse organer indbyrdes.

Men skulle en kreds af borgere forsøge at gøre kommunalbestyrelsens medlemmer personligt ansvarlige  for tabet, kan kommunen bliver nødt til at fremlægge notatet under retssagen.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk