Har min søn pligt til at deltage i den nationale test?

Det handler om den nationale test, som afvikles i folkeskolen mv.:

Citat fra evaluering.uvm.dk: "... Alle folkeskoler og de specialskoler, der underviser efter folkeskoleloven, skal gennemføre nationale test fra 15. februar 2010."

Der står også, at "... Testene giver lærerne mulighed for løbende at vurdere, hvor godt eleverne klarer sig, så undervisningen kan tilrettelægges med det bedst mulige udbytte for hver enkelt elev."

Min søns lærere er meget dygtige, og jeg har den største tiltro til, at de er i stand til - ud fra de test mv. de dagligt bruger i undervisningen - at vurdere, hvordan eleverne klarer sig. Faktisk er den nationale test et temmelig ringe redskab, når de elevernes standpunkt skal vurderes, da den dels måler meget snævert og hertil er stressende og forudsætter fortrolighed med it og digitale test.

Flere af børnene i min søns klasse, har det ret skidt med testen - de prøvede de n sidste år (og min søn klarede sig meget flot - så det er ikke nag til testen, der får mig til at skrive). Den stresser dem og giver dem en kedelig følelse af nederlag (testen er adaptiv, hvilket betyder, at spørgsmålene bliver gradvist sværere indtil børnene ikke kan løse opgaverne længere - uanset hvor god man er). Og eftersom der ikke kommer noget godt ud af testen, er vi en del forældre, som overvejer at 'fritage' vores børn fra testen. Men kan vi det?

Kan jeg (vi) som forælder nægte, at lade min søn deltage i testen? Jeg ved, at vi har undervisningspligt i Danmark - men er der også en test-pligt?

Der står på siden under "Spørgsmål og svar": "... De nationale test er obligatoriske. Da testene tilpasser sig elevens niveau undervejs, og eleven må anvende alle de hjælpemidler, som anvendes i dagligdagen, vil det kun undtagelsesvist være nødvendigt at skulle fritage en elev fra at deltage i en test. ".
Men med hvilket lovhjemmel kan man gøre testen obligatorisk? Der er en masse henvisninger til forskellige love, men jeg synes ikke, at jeg kan få øje på noget, som slår fast, at det er lovpligtigt at deltage i testen. Men jeg er heller ikke særlig god til at læse lovstof - så jeg kan meget vel have overset noget.

Hvad kan der ske, hvis jeg nægter at lade min søn teste? Skolen kan vel ikke tvinge ham hen til computeren mod mit ønske? Og hvordan skal det ønske i så fald afleveres til skolen - skriftligt vel sagtens? Kan jeg straffes med bøde eller hæfte (næppe), hvis jeg nægter at lade ham deltage? Hvad hvis hele klassen nægter at deltage?

Testen giver nemt et skævt billede: Er man god til it og god til at holde hovedet koldt i pressede situationer (testen er på tid), klarer man sig generelt meget bedre end dem, der har det modsat. Omvendt kan testen måske være en god - frivillig - mulighed i de klasser, hvor forældrene, eller lærerne selv, har brug for at få en objektiv vurdering af børnene. (Selv om jeg stadig tvivler på kvaliteten af resultatet). Så altså derfor spørgsmålet - kan jeg nægte at min barn deltager ... og hvad kan der i værste tilfælde ske, hvis jeg nægter?

Svar:

Når Folketinget har besluttet, at testen er obligatorisk, så er det den lovhjemmel, der er behov for i denne sammenhæng.

Forældre kan ikke nægte at lade deres børn deltage i testen, men de kan søge om fritagelse efter følgende regler:
§ 6. Elever med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller med andre specifikke vanskeligheder samt tosprogede elever med utilstrækkelige danskkundskaber skal tilbydes de hjælpemidler, som de på grund af deres specifikke vanskeligheder anvender i den daglige undervisning i det fag, der testes i.

Stk. 2. Skolens leder kan beslutte, at elever kan fritages for at gennemføre én eller flere af testene, hvis eleven på grund af betydelig funktionsnedsættelse eller utilstrækkelige danskkundskaber vurderes ikke at ville kunne gennemføre testen med et resultat, der kan bidrage til kvalificering af den løbende evaluering. Der er i bilag 2 til denne bekendtgørelse fastsat nærmere regler herom.

Hvis du som forældre nægter at lade dit barn deltage i en obligatorisk test, vil skolen alligevel teste dit barn - eventuelt på et andet tidspunkt. Det kan du ganske enkelt ikke forhindre, medmindre du tager dit barn ud af folkeskolen og selv sørger for undervisningen.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

www.JuraEksperten.dk