Har man pligt til at oplyse sit navn til politiet?

Kan I oplyse, om det er korrekt, at man til hver en tid har pligt til at oplyse fulde navn, adresse og fødselsdato til politiet, fx hvis man bliver stoppet på gaden?

Svar:

Det er korrekt

Reglen herom står i retsplejelovens § 750:

"Politiet kan foretage afhøringer, men kan ikke pålægge nogen at afgive forklaring, og ingen tvang må anvendes for at få nogen til at udtale sig. Enhver er dog pligtig på forlangende at opgive navn, adresse og fødselsdato til politiet. Undladelse heraf straffes med bøde".

Reglen giver ikke politiet ret til at afkræve folk deres cpr-nummer, men udelukkende deres fødselsdato.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund