Kan jeg kræve pensionsbidrag af fratrædelsesgodtgørelse ?


På grund af rationalisering fratrådte jeg efter afskedigelse mit job d. 31/7, og jeg fik i den forbindelse udbetalt fratrædelsesgodtgørelse, 3 mdr. løn, selv om jeg efter funktionærloven kun var berettiget til 2 mdr. løn.

I forbindelse med denne fratrædelsesgodtgørelse har firmaet ikke indbetalt nogen form for pension. Firmaet har i hele ansættelsesforholdet indbetalt pension til min pensionskasse.

Spørgsmålet går på, om der skal indbetales pension til en pensionskasse som normalt, når der er tale om fratrædelsesgodtgørelse.

Svar

I mange tilfælde er pensionsbidrag en del af lønnen og skal derfor også indregnes i en fratrædelsesgodtgørelse. Der findes en højesteretsdom fra 1994 (UfR 1994.907 HD), hvor det blev statueret, at pensionsbidrag skulle medregnes ved beregning af fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a. I den pågældende sag var der tale om, at arbejdsgiveren skulle indbetale et pensionsbidrag på den ansattes pensionsopsparingskonto i et pengeinstitut.

Det antages imidlertid, at dette ikke gælder arbejdsgiverens bidrag til den ansattes pensionskasse, idet den manglende indbetaling ikke påvirker den ansattes pensionsudbetaling til sin tid. 

Højesteret har i en dom fra 2002 (UfR 2002.1043 HD) statueret, at en opsagt funktionær ikke havde krav på arbejdsgiverpensionsbidrag af en fratrædelsesgodtgørelse fra Unilever, som var baseret på en frivillig ordning. 

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus